Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROGRAME

KTO JE ORGANIZÁTOROM PROGRAMU VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME?

Organizátorom grantového programu je spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom je Nadačný fond Tesco v Nadácii
Pontis. Partnerom Programu je Nadácia Pontis.

AKÉ SÚ HLAVNÉ CIELE PROGRAMU VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME?

Hlavným cieľom programu je podpora miestnych projektov v okolí, kde žijú naši zákazníci.

AKÝ JE HARMONOGRAM PROJEKTU?

Program tvoria 4 hlavné fázy.
Nominačná fáza- neziskové organizácie sa môžu uchádzať o grant a podať svoj projekt.
Hodnotiaca fáza- grantová komisia vyhodnotí všetky prijaté žiadosti a v každom regióne vyberie TOP 3 projekty.
Hlasovacia fáza – zákazníci budú vo všetkých obchodoch Tesco rozhodovať o víťaznom projekte, ktorý získa grant v ich okolí.
Realizačná fáza- podpisovanie zmlúv s víťaznými organizáciami, prevody grantov a následná realizácia projektov ukončená záverečným vyúčtovaním.

KOĽKO NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MÔŽE VYHRAŤ GRANT A AKÁ JE VÝŠKA GRANTU?

Celé Slovensko rozdelíme do 77 regiónov, pričom udelíme až 3 granty v každom regióne. Výška grantu pre jednotlivé víťazné projekty v každom regióne bude nasledovná: : 1. miesto 1300 EUR, 2. miesto 600 EUR a 3. miesto 300 EUR. Na Slovensku prerozdelíme spolu takmer 170 tisíc EUR.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT?

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácií: mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví), miestna samospráva (mestá, obce), materské a základné školy, iné rozpočtové a príspevkové organizácie.

NOMINÁCIE

AKO SA MÔŽEM DO PROGRAMU ZAPOJIŤ?

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na stránke https://pomahame.tesco.sk/, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. na správne podanie prihlášky je potrebné použiť Google Chrome prehliadač.

AKÉ ĎALŠIE DOKUMENTY A MATERIÁLY MUSÍM K ŽIADOSTI PRIPOJIŤ?

A. Povinné prílohy pri projektoch investičného charakteru: Príloha č. 1.
Zdokladovanie právneho vzťahu, a to buď:
Vlastníctva - Informatívny výpis z listu vlastníctva (nie na právne úkony), ktorý vydáva miestne príslušná Správa katastra, alebo stiahnutý z katastrálneho portálu.
Iného právneho vzťahu oprávňujúceho užívanie plochy – kópia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú alebo na minimálne 3 nasledujúce roky od ukončenia grantového programu.
Písomný súhlas vlastníka pozemku s úpravami.
3 fotografie pred uskutočnením projektu.
B. Povinné prílohy pri projektoch neinvestičného charakteru: Nevyžadujú sa Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári. Fotografia nesmie mať viac ako 2MB, súbor .pdf nesmie mať viac ako 5MB.

DORUČENÉ PROJEKTY BUDÚ NAJSKÔR POSUDZOVANÉ PO FORMÁLNEJ STRÁNKE. Z ĎALŠIEHO HODNOTENIA BUDÚ VYLÚČENÉ PROJEKTY, AK PRETO BUDÚ NASLEDOVNÉ DÔVODY:

Žiadosť o grant je predložená neoprávneným subjektom.
Žiadateľ nedodržal termín uzávierky.
Žiadateľ neúplne vyplnil žiadosť o grant – chýbajú povinné prílohy.
Projekt nespĺňa tematické zameranie alebo princípy grantového programu.
Projekt nemá verejnoprospešný charakter/lokálny charakter.
Projekt týkajúci sa výhradne rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti Tesco.
Nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity.
Projekt navrhnutý s nejasným účelom.
Po formálnej kontrole budú hodnotitelia posudzovať splnenie nasledovných kritérií:
Dosah na miestne komunity
Zapojenie a dobrovoľníctvo miestnych komunít
Zapojenie a dobrovoľníctvo zamestnancov Tesco
Rozpočet
Viac informácii sa nachádza v grantovej výzve.

HLASOVANIE

AKO PREBIEHA HLASOVANIE?

Hlasovanie prebieha vo všetkých obchodoch Tesco po celom Slovensku. Každý obchod je zaradený do niektorého z regiónov, takže projekty z vášho okolia nájdete vo obchode vo vašej blízkosti.

KEDY A KDE OBDRŽÍM HLASOVACÍ ŽETÓN?

1 hlasovací žetón obdrží zákazník pri každom nákupe počas hlasovania v obchodoch Tesco.

KDE NÁJDEM VÝSLEDKY HLASOVANIA?

Výsledky hlasovania nájdete na webovej stránke https://pomahame.tesco.sk/

AKO MÔŽEM MOTIVOVAŤ ZÁKAZNÍKOV TESCA, ABY HLASOVALI ZA MÔJ PROJEKT?

Počas hlasovacej fázy môžete šíriť informácie o vašom projekte v našom obchode. Po dohode s riaditeľom obchodu má každá organizácia právo prísť ukázať verejnosti, aké sú ich aktivity, čo chcú vďaka grantu zrealizovať a môžu tak motivovať zákazníkov, aby zvolili práve ich.

SÚ NEJAKÉ PRAVIDLÁ PRE REALIZÁCIU MARKETINGOVÝCH AKTIVÍT V OBCHODE TESCO?

Áno, pravidlá sú zhrnuté v štatúte súťaže, ktorý sa nachádza

REALIZÁCIA GRANTU

KEDY MÔŽEME ZAČAŤ S REALIZÁCIOU PROJEKTU

Začať s realizáciou projektu môžete ihneď po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantu.

KEDY OBDRŽÍ VÍŤAZNÁ ORGANIZÁCIA FINANČNÝ GRANT?

Finančný grant bude zaslaný do 14 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými stranami.

KEDY A AKO PODPÍŠE VÍŤAZNÁ ORGANIZÁCIA ZMLUVU?

Administratívne zastrešuje grantový program Nadácia Pontis a tá vás bude informovať o termínoch na podpísanie Zmluvy o poskytnutí grantu dostatočne vopred.

OPRÁVNENÉ NÁKLADY (NA ČO MÔŽU BYŤ FINANCIE POUŽITÉ, ÚČELNE A PRIMERANE VYNALOŽENÉ VO VZŤAHU K NAVRHOVANÝM AKTIVITÁM):

Priame náklady - nákup materiálu, pomôcok - potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
Cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
Organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,
Odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),
Mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

MÔŽE SA PROGRAMU ZÚČASTNIŤ ORGANIZÁCIA, KTORÁ ZVÍŤAZILA V MINULOM ROČNÍKU?

Áno, projekt si môže podať aj organizácia, ktorá sa zúčastnila alebo vyhrala v minulom ročníku. Podmienkou je iba, že jedna organizácia si môže podať jeden projekt.

KONTAKT PRE ŽIADATEĽOV O GRANT

Nadácia Pontis, Barbora Hullová, 0917 434 287 (Telefonické konzultácie v čase 13:00 - 15:00) barbora.hullova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás!