icon_search

  Všeobecné obchodné podmienky služby Tesco Zásielka

  Verzia platná od 14. apríla 2020.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky služby Tesco Zásielka sú vydané spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO 31 321 828, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 366/B, DIČ: 2020301140, IČ DPH: SK7020000317 (ďalej len „Tesco“).

  I. Služba Tesco Zásielka

  1. Všeobecné informácie


  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky využívania služby označenej ako „Tesco Zásielka“ (ďalej len „Služba“) poskytovanej spoločnosťou Tesco dostupné na webovej stránke www.tesco.sk v sekcii Online nákupy (ďalej len „Webová stránka“).


  Služba spočíva v prezentácii tovaru spoločnosti Tesco (ďalej len „Tovar“) na Webovej stránke umožňujúcej po registrácii zákazníka a jeho prihlásení vytvoriť si nákupný zoznam zákazníka obsahujúci Tovar (ďalej len „Nákupný zoznam“), a v dodaní (a kúpe) Tovaru. Tovar prezentovaný na Webovej stránke nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.


  Službu je oprávnená využiť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, vyjadrila súhlas s týmito VOP a riadne sa zaregistrovala na Webovej stránke (ďalej len „Zákazník“). Zákazníkom nie je právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ani fyzická osoba mladšia ako 18 rokov. Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru, ktoré vzhľadom na všetky okolnosti nebolo urobené pre domácnosť alebo fyzickú osobu.

  II. Registrácia Zákazníka

  1.Registračný formulár

  Vytvorenie Nákupného zoznamu, objednanie dodania Tovaru z Nákupného zoznamu a následná kúpa Tovaru je možná len, ak Zákazník náležite a správne (riadne) vyplní registračný formulár nachádzajúci sa na Webovej stránke, v ktorom uvedie všetky údaje potrebné pre budúce vytvorenie Nákupného zoznamu a objednanie dodania Tovaru, t.j. meno a priezvisko Zákazníka, presnú adresu dodania, telefónne číslo, e-mailovú adresu (ktorá bude neskôr použitá ako prihlasovacie meno), heslo a potvrdenie, že sa Zákazník oboznámil s týmito VOP a Pravidlami ochrany súkromia a cookies a jeho súhlas so znením oboch týchto dokumentov (ďalej len „Registrácia“).


  Zákazník je povinný pri Registrácii uvádzať len údaje, ktoré sú aktuálne, pravdivé, presné a úplné. Po dokončení Registrácie bude Zákazníkovi na Webovej stránke vytvorený účet, prostredníctvom ktorého môže Zákazník vytvárať Nákupné zoznamy a objednávať dodanie Tovaru v rámci Služby (ďalej len „Účet“).

  2.Clubcard

  Zákazník, ktorý je zároveň členom vernostného programu spoločnosti Tesco nazývaného Clubcard, môže počas Registrácie uviesť v registračnom formulári aj číslo jeho Clubcard (karty), a to za účelom zbierania bodov získaných z nákupu a použitia Clubcard v rámci Služby. Clubcard body budú pripísané na príslušný Clubcard účet Zákazníka vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bol príslušný Tovar Zákazníkom skutočne kúpený. V prípade vrátenia kúpeného Tovaru v stanovenej lehote, bude Zákazníkovi z jeho Clubcard účtu odpočítaný počet Clubcard bodov zodpovedajúci Cene vráteného Tovaru.

  3.Aktualizácia údajov

  V prípade zmeny údajov Zákazníka, ktoré uviedol pri Registrácii na Webovej stránke, je Zákazník pri najbližšom prihlásení sa do Účtu povinný poskytnuté údaje aktualizovať, a to prostredníctvom záložky „Môj účet“ (t.j. registračného formulára) alebo prostredníctvom Zákazníckej linky. Zákaznícka linka je bezplatná linka technickej podpory určená Zákazníkovi na odstránenie technických problémov, chýb, nefunkčnosti alebo zníženej funkčnosti Webovej stránky (pozri článok III, bod 3. Používanie a spravovanie Webovej stránky). 

  Spoločnosť Tesco nie je zodpovedná za následky:

  1. uvedenia falošných alebo neúplných údajov počas Registrácie alebo ich neaktualizovanie Zákazníkom,
  2. sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám Zákazníkom.

  4.Zánik a zrušenie Účtu

  Zákazník môže zrušiť Účet z akéhokoľvek dôvodu, a to prostredníctvom Zákazníckej linky. Spoločnosť Tesco má právo kedykoľvek zrušiť Účet Zákazníka aj bez uvedenia dôvodov alebo informovania Zákazníka, ak má spoločnosť Tesco dôvodné podozrenie, že:

  1. Zákazník porušuje VOP alebo ustanovenia právnych predpisov,
  2. Zákazník zneužíva Službu neoprávnených spôsobom,
  3. Zákazník vykonáva činnosti, ktoré môžu znamenať neoprávnený zásah do štruktúry Webovej stránky, do ktorej nemá Zákazník riadny prístup, alebo ak Zákazník svojím zásahom ohrozuje fungovanie Webovej stránky, bez ohľadu na spôsob a techniku neoprávneného zásahu.

   

  Registrácia zaniká smrťou Zákazníka alebo skončením poskytovania Služby spoločnosťou Tesco. Zánikom alebo zrušením Registrácie nie sú dotknuté ustanovenia VOP, ktoré vzhľadom na svoju povahu a podstatu trvajú aj po zániku alebo zrušení Registrácie.

  III. Webová stránka

  1.Autorské práva

  Vlastníkom a prevádzkovateľom Webovej stránky je spoločnosť Tesco, ktorá je v súlade s príslušnými zákonmi upravujúcimi práva duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, oprávnená vykonávať práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Webovú stránku, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.


  Fotografie Tovaru zobrazeného na Webovej stránke majú ilustračný charakter, používajú sa výlučne na prezentáciu Tovaru a môžu sa mierne líšiť od skutočného Tovaru. Fotografie a popis pod jednotlivým Tovarom dodávajú výrobcovia, dodávatelia alebo spoločnosť Tesco.


  Všetky informácie uvedené na Webovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií sú chránené zákonom. Každé ich nepovolené použitie, či už úplné alebo čiastočné, predstavuje porušenie zákona.

  2.Technické požiadavky

  Na využívanie Služby na Webovej stránke musí koncové zariadenie Zákazníka spĺňať nasledovné požiadavky: širokopásmové pripojenie k internetu, internetový prehliadač, ktorý podporuje CCS a JavaScript, aktivovaná podpora cookies, aktivovaná podpora vyskakovacích okien, operačný systém a aktívna e-mailová adresa. Tesco nie je zodpovedné za riadne fungovanie služieb tretích strán (napr. internetového pripojenia).

  3.Používanie a spravovanie Webovej stránky

  Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, je povinný používať Webovú stránku v súlade s jej účelom a VOP, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, a zároveň je povinný zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, nesmie najmä:

  1. poškodzovať dobrú povesť spoločnosti Tesco, ani práva tretích osôb,
  2. narúšať používanie Webovej stránky, brániť používaniu Webovej stránky iným Zákazníkom,
  3. zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy Webovej stránky,
  4. využívať Webovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,
  5. posielať vírusy na Webové stránky, príp. akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,
  6. vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Zákazníka,
  7. pokúšať sa vniknúť do Účtov iných Zákazníkov,

   

  v opačnom prípade je spoločnosť Tesco oprávnená zrušiť Účet príslušného Zákazníka. Zákazník je v celom rozsahu zodpovedný za všetky úkony, ktoré budú vykonané prostredníctvom jeho Účtu na Webovej stránke. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť Tesco o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho hesla (Účtu) treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je spoločnosť Tesco oprávnená príslušný Účet zablokovať, prípadne vyzvať Zákazníka k zmene jeho prihlasovacieho hesla.


  Spoločnosť Tesco bude pravidelne vykonávať činnosti na zlepšenie kvality fungovania Webovej stránky. Pri používaní Webovej stránky môže dôjsť k chybám alebo technickým problémom. V takomto prípade by mal Zákazník takúto situáciu nahlásiť spoločnosti Tesco prostredníctvom Zákazníckej linky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 222 333 alebo emailom na potravinydomov@tesco.sk (ďalej len „Zákaznícka linka“). Spoločnosť Tesco následne vykoná všetky úkony smerujúce k obnoveniu správneho fungovania Webovej stránky.


  Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Zákazníka (úplne alebo čiastočne) k Webovej stránke s cieľom technicky ju zdokonaliť, vykonať jej údržbu alebo ju aktualizovať, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia zaslaného Zákazníkovi.

  Spoločnosť Tesco nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Zákazníkovi priamo alebo nepriamo v dôsledku:

  1. prerušenia fungovania Webovej stránky,
  2. neoprávneného zásahu Zákazníka alebo akýchkoľvek tretích osôb do Webovej stránky,
  3. nezlučiteľnosti Webovej stránky s koncových hardvérom alebo softvérom Zákazníka alebo pripojením k internetu,
  4. technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Webovej stránky.

  IV. Nákupný zoznam a potvrdenie Objednávky

  Po úspešnej Registrácii sa môže Zákazník prihlásiť na svoj Účet na Webovej stránke, a to zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno a heslo sú dôverné. Zákazník je zodpovedný za všetky úkony tretej osoby vyplývajúce zo zverejnenia alebo sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe. Po prihlásení Zákazník môže využívať všetky aktuálne dostupné funkcie Služby, a to najmä vytvorenie Nákupného zoznamu a objednanie dodania Tovaru uvedeného v príslušnom Nákupnom zozname. Tesco zašle Zákazníkovi potvrdenie Nákupného zoznamu na jeho e-mailovú adresu, ktorú Zákazník zadal pri Registrácii.


  Zákazník môže vytvoriť Nákupný zoznam kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Tesco nedodáva objednaný Tovar v dňoch 1. januára, na Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra, 25. decembra a 26. decembra. Po predchádzajúcom oznámení zverejnenom na Webovej stránke si Tesco vyhradzuje právo určiť ďalšie dni, kedy dodanie Tovaru nebude vykonávané, okrem dní uvedených v predchádzajúcej vete.

   

  Prezentácia Tovaru na Internetovej stránke má informatívny charakter a Tesco nie je povinné uzatvoriť kúpnu zmluvu vo vzťahu k tomuto Tovaru.

   

  Dostupnosť jednotlivého Tovaru uvedeného na Internetovej stránke závisí od skladových zásob. Spoločnosť Tesco dostupnosť Tovaru negarantuje. Tesco je oprávnené stanoviť maximálne množstvo jednotlivých položiek (Tovaru) na Internetovej stránke. Tesco má právo nedoručiť Tovar Zákazníkovi, ak svojou Objednávkou prekročil toto stanovené množstvo alebo iné množstvo, ktoré prekračuje rozumnú mieru. Zákazník bude informovaný o zrušení alebo nedoručení takejto Objednávky, ktorá toto maximálne množstvo prekračuje.

   

  Tesco môže, na základe vlastného rozhodnutia, ponúknuť Zákazníkom Tovar, ktorý sa bude skladať z viacerých, vybraných produktov (ďalej ako “Zásielka základných produktov”). Takýto Tovar (Zásielka základných produktov) je považovaný za jeden produkt a Zákazník nie je oprávnený jednotlivé produkty v Tesco Boxe meniť alebo si ich zvoliť. Ak je Zásielka základných produktov alebo jednotlivý produkt doručený poškodený, Zákazník má právo na reklamáciu aj voči jednotlivému produktu. Zákazník má právo na odstúpenie v súlade s článkom VIII. vo vzťahu k Zásielka základných produktov ako celku, nie voči jednotlivému produktu.

   

  Zákazník vytvorením a potvrdením Nákupného zoznamu uskutočňuje návrh na dodanie Tovaru nachádzajúceho sa na Webovej stránke.

   

  Akonáhle Zákazník potvrdí svoju Objednávku, Tesco pošle Zákazníkovi potvrdenie Nákupného zoznamu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v Registrácii, resp. ktorú má aktuálne platnú v rámci svojho Účtu. Kúpna zmluva je medzi Tescom a Zákazníkom uzavretá (Objednávka je akceptovaná) dňom dodania Objednávky Zákazníkovi.

   

  V doručenom elektronickom potvrdení Objednávky bude uvedený aj odkaz na aktuálnu verziu týchto VOP.

   

  Zákazník je oprávnený zmeniť alebo zrušiť svoju Objednávku (Nákupný zoznam) po prihlásení sa do svojho Účtu na Internetovej stránke alebo prostredníctvom Zákazníckej linky a to najneskôr do 23:00 dňa, ktorý predchádza dňu jej spracovania a odovzdania Kuriérovi.

   

  Zákazník týmto súhlasí s využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie za účelom uzavretia kúpnej zmluvy. Náklady Zákazníka súvisiace s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie súvisiace s uzavretím kúpnej zmluvy znáša Zákazník.

  V. Cena Tovaru a platobné podmienky

  1. Cena Tovaru

  Cena Tovarov na Webovej stránke je uvádzaná konečná, v mene EUR vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a bez započítania ceny dodania Tovaru, ak nie je uvedené inak (ďalej len „Cena“).


  Spoločnosť Tesco dodá Tovar spolu s potvrdeným dokladom o kúpe (pokladničným dokladom), ktorý obsahuje:

  1. obchodné meno spoločnosti Tesco, sídlo, IČO a zápis v obchodnom registri,
  2. adresu prevádzkarne,
  3. dátum predaja,
  4. názov a množstvo Tovaru,
  5. Cenu jednotlivého Tovaru a celkovú Cenu, ktorú Zákazník zaplatil

  (ďalej len „Doklad o kúpe“).

  2.Cena dodania

  Ak nie je uvedené inak, cena dodania sa platí za každú objednávku dodania Tovaru (ďalej len „Objednávka“) a samotné dodanie jednotlivo, t.j. bez ohľadu na to, že viacero objednávok dodania sa viaže na to isté miesto a ten istý čas dodania. Informácie o Cene dodania, prípadne o doručení zdarma, sú dostupné na Webovej stránke po vytvorení Nákupného zoznamu (ďalej len „Cena dodania“).

  3.Platobné podmienky

  Zákazník si môže zaplatiť za svoju Objednávku Online prostredníctvom platobných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro. Aby sa znížilo riziko neoprávneného prístupu k údajom o platobnej karte Zákazníka, údaje budú zašifrované. Platba v hotovosti, platba stravnými lístkami, darčekovými poukážkami, Clubcard poukážkami, či inými ceninami nie je v rámci Služby možná.


  Zákazník je povinný si pred vytvorením a potvrdením Nákupného zoznamu v banke, ktorá mu vydala jeho platobnú kartu, aktivovať službu platieb on-line, ak túto službu už nemá aktívnu, ako aj overiť si, či platnosť jeho platobnej karty neuplynie pred dňom predpokladaného dodania Tovaru.


  Ak platobná karta Zákazníka bude v deň dodania Tovaru neplatná, spoločnosť Tesco je oprávnená odmietnuť dodanie Tovaru. Spoločnosť Tesco je oprávnená vykonať v rámci procesu tzv. autorizácie platobnej karty zablokovanie sumy vo výške 1 € z účtu Zákazníka vedeného v banke, a to za účelom overenia platnosti platobnej karty Zákazníka.


  V deň dodania Tovaru Zákazníkovi sa zablokuje na účte Zákazníka Cena Tovaru, ktorá je uvedená v Nákupnom zozname a Cena dodania, prípadne iné poplatky platné podľa týchto VOP alebo osobitného sadzobníka poplatkov (ďalej spoločne len „Poplatky“). Po dodaní Tovaru sa odpočíta z účtu Zákazníka Cena Tovaru a Poplatky.


  Ak Zákazník v súlade s týmito VOP svoj návrh na dodanie Tovaru zruší pred dňom dodania Tovaru, Zákazníkovi bude zadržaná na účte len suma 1 €. Ak si Zákazník žiadny Tovar uvedený na svojom Nákupnom zozname v dohodnutom čase neprevezme, bude suma 1 € ako aj Cena Tovaru uvedená v Nákupnom zozname a Poplatky zadržaná, a tieto sumy budú následne uvoľnené v lehotách určených bankou Zákazníka, v priemere cca do 10 pracovných dní. Suma zadržaná na účte Zákazníka nebude odpočítaná z účtu Zákazníka. Spoločnosť Tesco vyhlasuje, že nemá nijaký vplyv a nie je schopná ovplyvniť dĺžku lehoty, v rámci ktorej sú blokované sumy na účte Zákazníka.

  4.Vratné zálohované obaly

  Cena Tovaru vo vratných zálohovaných obaloch zahŕňa aj zálohu za tento obal. Informácia o výške zálohy je uvedená pri konkrétnom Tovare. Zákazník môže vrátiť zálohovaný obal a dostať späť zálohu počas otváracích hodín v ktorejkoľvek prevádzkarni Tesco, s ohľadom na sortiment predávaný v danom type prevádzkarne. Zálohované obaly nie je možné vrátiť priamo kuriérovi. Takisto nie je možné uplatniť kupón za vrátené zálohované fľaše prostredníctvom Služby.

  VI. E-kupóny

  1.Štandardné podmienky používania E-kupónov pre službu Tesco Zásielka (ďalej „E-kupóny“)

  Ak ste získali alebo dostali od spoločnosti Tesco E-kupón vo forme letáku, prílohy k tlači, emailu alebo iným spôsobom platným pre Službu, tento E-kupón môžete uplatniť ako zľavu (zľavový kupón) v súlade s týmito štandardnými podmienkami používania E-kupónov. Výška zľavy je uvedená na E-kupóne. 

  2.Použitie E-kupónov

  E-kupóny, či už v tlačenej, elektronickej alebo inej forme, možno použiť iba pri nákupe prostredníctvom Služby poskytovanej spoločnosťou Tesco na Webovej stránke v súlade s týmito podmienkami používania E- kupónov. Platnosť a trvanie E-kupónu sú uvedené na E-kupóne.

  E-kupón sa uplatňuje zadaním kódu na príslušnom mieste počas elektronického nákupu v sekcii Platba. Oprávnenosť získania E-kupónu môže podliehať kontrole spočívajúcej v predložení dokladu/spätného potvrdenia o oprávnenosti používania E-kupónu.


  Oprávnenosť použitia E-kupónu zadaného elektronicky je automaticky kontrolovaná elektronickým systémom. Použitím E-kupónu vyjadrujete svoj nepodmienečný a neodvolateľný súhlas byť viazaný týmito podmienkami na používanie E-kupónov. Tesco si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť alebo zmeniť podmienky používania E-kupónov. E-kupóny sú vlastníctvom spoločnosti Tesco. Právo používať E-kupón je viazané na osobu pôvodného príjemcu (osobné právo) a nemôže byť prevedené na inú osobu, ak nie je na E-kupóne uvedené inak.

  E-kupóny sa nesmú kopírovať, reprodukovať, distribuovať, scudzovať alebo publikovať, či už priamo alebo nepriamo (prostredníctvom inej osoby), alebo akýmkoľvek iným spôsobom. E-kupóny akokoľvek distribuované, zobrazované alebo inak uvádzané do obehu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Tesco (tzv. neautorizované nakladanie s E-kupónom) sú neplatné a nevznikajú z nich nijaké majetkové práva.

  3.Povolené použitie E-kupónov


  Ak nie je výslovne uvedené inak, vydaný E-kupón:

  1. bude platný pre použitie Zákazníkom/príjemcom iba raz (tzv. jednorazové použitie),
  2. bude platný pre jednorazové použitie Zákazníkom/príjemcom alebo domácnosťou,
  3. nesmie byť použitý v spojení s iným E-kupónom (tzv. zákaz využitia nazbieraného počtu E-kupónov) alebo inými službami ako Službou,
  4. nie je možné vymeniť za hotovosť alebo použiť na nákup darčekových poukážok.

  4.Vylúčené tovary alebo služby

  Niektoré tovary alebo služby sú vylúčené z E-kupónových ponúk. Za E-kupóny nie je možné nakupovať tabak, tabakové výrobky, dojčenskú stravu a lieky na lekársky predpis (tzv. vylúčený tovar). Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo určiť aj iné tovary a/alebo služby, ktoré môžu byť vylúčené. Každé takéto vylúčenie tovaru alebo služby bude oznámené na E-kupóne alebo bude zverejnené na Webovej stránke. Vylúčený tovar alebo služba sa nezapočítavajú do vykonaného Nákupného zoznamu alebo nákupu a z toho dôvodu sa naň nebude vzťahovať nijaká zľava.

  5.Požiadavky na minimálnu hodnotu nákupného zoznamu

  Na využitie E-kupónu je potrebné vykonať (jednotlivý) nákup označených/zverejnených tovarov a služieb v minimálnej výške, ktorá je uvedená na E-kupóne (ďalej ako „minimálny nákup“). Za minimálny nákup sa považuje nákup vykonaný prostredníctvom Služby v minimálnej hodnote uvedenej na E-kupóne. Pod jednotlivým nákupom sa rozumie skutočné prevzatie tovaru alebo služby a zaplatenie kúpnej ceny za prevzatý Tovar. Vylúčený Tovar a Poplatky, prípadne iné platby, ktoré nie sú priamo platbou za Tovar, sa nezapočítavajú do minimálneho nákupu.

  6.Výpočet zľavy

  Hodnota minimálneho nákupu a výška zľavy k nemu prislúchajúca bude uvedená na E-kupóne. Zľava bude odpočítaná po splnení všetkých podmienok uplatnenia E-kupónu od celkovej kúpnej Ceny Tovaru alebo služby. Ceny Tovarov a služieb sú uvádzané s DPH. Na Poplatky sa zľava nevzťahuje, ak to nie je na E-kupóne uvedené inak.

  7.Bezpečnosť a opatrenia proti podvodom

  Používaním E-kupónu zodpovedáte spoločnosti Tesco, že ste riadny a oprávnený príjemca/Zákazník a držiteľ E-kupónu a že ho používate v dobrej viere (dobromyseľne). Ak vznikne dôvodné podozrenie zo strany spoločnosti  Tesco, že príjemca/Zákazník/držiteľ je nedobromyseľný držiteľ, napr. tým, že E-kupóny získa inak, ako je uvedené v týchto VOP (kúpou, podvodom) alebo sa dopúšťa priestupku, alebo iného protiprávneho konania, spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo jednostranne odmietnuť prijatie E-kupónu získaného v rozpore s týmito VOP alebo si vyhradzuje právo zrušiť akýkoľvek E-kupón. Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo prijať akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považuje za vhodné v takýchto prípadoch.

  8.Obmedzenie zodpovednosti

  Spoločnosť Tesco nenesie nijakú zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu vzniknutú z odmietnutia, zrušenia alebo odobratia akéhokoľvek E-kupónu, alebo neschopnosti Zákazníka/príjemcu/držiteľa alebo domácnosti riadne si uplatniť nároky z E-kupónu, prípadne z iného dôvodu.

  9.Ostatné

  Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo meniť, ukončiť platnosť všetkých E-kupónov alebo meniť ich podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

  VII. Dodanie Tovaru

  1. Podmienky dodania

  Zákazník je oprávnený zvoliť si adresu doručenia, ktorá musí byť v rámci Slovenskej republiky. Tesco doručuje Tovar do lokalít, ktoré je možné si overiť na internetovej adrese https://tesco.sk/sluzby-a-znacky/potraviny-domov/vas-prvy-online-nakup/ a to zadaním poštového smerového čísla.

   

  Tesco doručuje Tovar prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a svojich kuriérov (ďalej len „kuriér“ alebo „kuriérska spoločnosť“)) k hlavnému vchodu do budovy, ktorej adresa je uvedená v Objednávke Zákazníka.

   

  Kuriér vynaloží všetko primerané úsilie doručiť Objednávku riadne a v čas, ktorý bol Zákazníkovi oznámený SMS alebo e-mailom. Tesco ani kuriér nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania spôsobené vyššou mocou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami (napr. havárie a zápchy na cestách). 

   

  Doručený Tovar môže prevziať len osoba staršia ako 18 rokov. Tesco, prostredníctvom kuriéra, si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej Tovar v mieste dodania dokladom totožnosti, a to najmä v súvislosti s predajom alkoholu. Ak osoba nedovŕšila vek 18 rokov alebo je pod vplyvom alkoholu a Tovar nemôže prevziať iná osoba, Tesco odmietne odovzdanie Tovaru takejto osobe, najmä ak ide o dodanie Tovaru, napr. alkoholické nápoje, cigarety a pod.

   

  Ak Tovar na mieste dodania nemôže prevziať iná osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky a Tovar nie je dodaný, je Zákazník oprávnený volať zákaznícku linku kuriérskej spoločnosti. Nemožnosť doručenia Objednávky neovplyvňuje právo spoločnosti Tesco požadovať úhradu Poplatkov. Ak požiada Zákazník o opätovné doručenie, Zákazník berie na vedomie, že Tesco, prípadne kuriérska spoločnosť môžu od Zákazníka požadovať úhradu poplatku za doručenie.

   

  Po doručení Objednávky Zákazníkovi je Zákazník povinný skontrolovať bezvadnosť doručeného Tovaru a v prípade akýchkoľvek vád informovať bezodkladne kuriéra. Ak je poškodený obal (krabica), ktorá sa javí, ako neoprávnené otvorenie zásielky (Objednávky), nie je Zákazník povinný Objednávku akceptovať a od kuriéra prevziať. Tento postup súčasne nevylučuje právo Zákazníka na nápravu a iné práva Zákazníka vyplývajúce z platných právnych predpisov.

   

  Doručenie Objednávky sa môže spravovať aj ďalšími pravidlami a postupmi stanovenými priamo kuriérskou spoločnosťou.

   

  Tesco si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodania Zákazníkovi, ktorý si 3x (trikrát) alebo viac v jednom kalendárnom mesiaci objednal dodanie Tovaru a ani raz sa nenachádzal na určenom (dohodnutom) mieste a v určenom čase dodania Tovaru, alebo ak si Zákazník 3x (trikrát) alebo viac v jednom kalendárnom mesiaci z doručeného Tovaru nevybral nijaký Tovar, a preto kúpna zmluva nemohla byť uzavretá. 


  Tesco si vyhradzuje právo dodatočnej kontroly údajov Zákazníka, Nákupných zoznamov Zákazníka a objednaní dodania Tovaru, napr. telefonicky. Tesco si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru uvedeného v Nákupnom zozname, ak má dôvodné podozrenie, že Tovar bol objednaný v rozpore s týmito VOP. 

  VIII. Odstúpenie od zmluvy

  1.Podmienky a dôsledky odstúpenia

  Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný informovať Tesco o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením na zaslaným na e-mailovú adresu potravinydomov@tesco.sk alebo na korešpondenčnú adresu: TESCO STORES SR, a. s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava. Na tento účel Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (tu), ktorý bude Zákazníkovi osobne odovzdaný počas nákupu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t. j. po vyplnení vzorového formulára a vrátení Tovaru na adresu uvedenú v nasledujúcej vete, bude Zákazníkovi vrátená kúpna Cena tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Zákazníka v 14 dňovej lehote vrátiť Tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar je možné vrátiť na ktoromkoľvek predajnom mieste Tesco alebo poštou na adresu: TESCO Zásielka, Hypermarket Žilina, Košická 3, 010 01 Žilina. Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Tesco nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola Zákazníkovi poskytnutá, znáša náklady za službu Zákazník. Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú Zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu na bankový účet Zákazníka, cez ktorý bola realizovaná platba za Tovar, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Tesco doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.


  Zákazník dostane Cenu vráteného Tovaru späť po riadnom splnení všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy. Pri výpočte sumy, ktorá sa má vrátiť, sa použije suma uvedená v Doklade o kúpe. Spoločnosť Tesco je povinná prevziať Tovar späť a vrátiť Zákazníkovi Cenu zaplatenú za Tovar.

  Ak boli Zákazníkovi za vrátený Tovar poskytnuté Clubcard body, počet bodov Clubcard zodpovedajúci počtu bodov udelených Zákazníkovi za nákup vráteného Tovaru, bude Zákazníkovi po vrátení Tovaru odpočítaný z jeho účtu Clubcard.

   

  Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:

  1. Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  2. Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  3. poplatok za poskytnutie Služby.

  IX. Reklamačný poriadok

  Reklamácie chýb tovaru sa riadia reklamačným poriadkom Tesco (tu).

  X. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

  Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je Zákazník nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s Tesco bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

  XI. Orgán dozoru/dohľadu nad spoločnosťou Tesco

  Orgán dozoru/dohľadu nad Tesco: orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín, Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov, Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb.

  XII. Ochrana osobných údajov

  Súvisiace ustanovenia sú uvedené v príslušnej časti Pravidiel ochrany osobných údajov Tesco, ktoré sú dostupné prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Tesco na adrese:  www.tesco.sk/ochrana-sukromia/.

  XIII. Kontakt

  V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte na našej Zákazníckej linke, a to zaslaním e-mailu na: potravinydomov@tesco.sk alebo prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla 0800 222 333.

  XIV. Záverečné ustanovenia

  Na práva a povinnosti, týmito VOP neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce zo Služby, pokiaľ strany nedosiahnu zmier, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.


  Tesco si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. Zmeny nesmú porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka vyplývajúce z Nákupných zoznamov a objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti. Zmeny týchto VOP budú platné odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke. Tesco môže oznámiť zmeny VOP aj zaslaním oznámenia Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane odkazu na text zmenených VOP. Ak Zákazník nesúhlasí so zmenou VOP, je oprávnený zrušiť svoj Účet na Webovej stránke, inak platí, že súhlasí so zmenenými VOP.

   

  Tieto VOP sú dostupné na Webovej stránke aj v anglickom jazyku. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi slovenskou a anglickou verziou, má prednosť slovenské znenie VOP.

  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 14.4.2020.

  TESCO STORES SR, a.s.

  14.4.2020