Reklamačný poriadok | Tesco v SR

Reklamačný poriadok

K zabezpečeniu jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru zakúpeného v obchodných jednotkách TESCO STORES SR, a.s. (ďalej len „prevádzkarne“ ), sa vydáva tento reklamačný poriadok:

Článok I 
Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 2. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a pokiaľ je tovar zaplombovaný, nesmie porušiť tieto plomby.

Článok II
Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu na reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzkarne Tesco.
 2. Ak je v záručnom liste uvedený podnikateľ určený k vykonaniu opravy, ktorý sídli v mieste prevádzkarne Tesco alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, môže uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie opravy.
 3. Nákup tovaru preukazuje spotrebiteľ dokladom z registračnej pokladne a záručným listom, ak bol na tovar vystavený.

Článok III
Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru pri jeho prevzatí spotrebiteľom a za chyby tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
 • spotrebiteľ spôsobil vadu tovaru sám
 • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním
 • boli porušené ochranné plomby na tovare
 • boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
 • ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v od.vodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 • Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.