icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Aby všetky deti mali šancu

  19.10.2011 13:25:00 | Spoločenská zodpovednosť
  Bratislava, 18. októbra 2011 - Nadácia Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje grantový program pod názvom Aby všetky deti mali šancu. Grantový program je určený pre neziskové organizácie, ktoré svojou činnosťou odstraňujú v živote detí a mládeže rôzne hendikepy - fyzický alebo mentálny hendikep alebo sociálne znevýhodnenie. V grantovom programe bude celkovo rozdelených 82 800 eur. Uchádzači o grant môžu získať z tejto sumy čiastku až do výšky 10 000 eur. Návrhy svojich projektov môžu posielať prostredníctvom portálu www.darca.sk do 15. novembra 2011.

  Čo je cieľom grantového programu?
  Cieľom grantového programu je zlepšenie kvality života detí a mládeže s mentálnym alebo telesným postihnutím, ktoré pochádzajú zo sociálne slabého prostredia.

  „Snahou Nadácie Tesco je pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Jednou z oblastí, na ktorú sa dlhodobo zameriavame, je práve podpora znevýhodnených a hendikepovaných detí a mládeže. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť grant, pomocou ktorého chceme zmierniť dopady hendikepu na život týchto detí a zvýšiť ich šancu na plnohodnotné zaradenie sa do spoločnosti,“ vysvetlila manažérka Nadácie Tesco Daniela Cienky.

  Peniaze na štyri oblasti, ktoré pomáhajú odstraňovať bariéry...
  Grantová komisia bude v procese rozhodovania prihliadať na jednu zo štyroch oblastí, ktoré evidentne pomáhajú odstraňovať bariéry detí a tínedžerov. Napríklad z pridelených finančných prostriedkov bude možné financovať špecializované prístroje na odstraňovanie bariér, ďalej rôzne druhy terapie pre mentálne a telesne postihnuté deti alebo materiálne vybavenie pre deti zo sociálne slabších rodín. Súčasťou podaných projektov môže byť aj podpora vzdelávania, voľno-časových aktivít alebo talentov, ktoré pomôžu k lepšej integrácii hendikepovaných detí a mládeže.

  Rozdeľovať sa bude 82 800 eur
  Celkovo bude medzi neziskové organizácie rozdelená čiastka 82 800 eur. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 10 000 eur. Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie minimálne 10% z požadovanej čiastky.

  „Prednosťou tohto grantového programu je možnosť, že neziskové organizácie, uchádzajúce sa o grant môžu zdokladovať spolufinancovanie aj formou dobrovoľníckej práce. To znamená, že vykážu počet odpracovaných hodín dobrovoľníkov, ktorí na projekte spolupracovali“, poznamenal Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis.

  Nezmeškajte termín!
  Projekty môžu neziskové organizácie posielať do utorka 15. novembra 2011. Všetky žiadosti musia byť podané cez webový portál www.darca.sk, kde žiadatelia nájdu aj plné znenie výzvy.

  Administrátorom je Nadácia Pontis
  Grantový program administruje Nadácia Pontis. Prípadné ďalšie informácie o programe poskytne Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis, na tel. č.: 02/5710 8123 alebo e-mailom na adrese: norbert.maur@nadaciapontis.sk

  Poznámky pre vydavateľa:

  • Nadácia Tesco vyhlasuje spolu s Nadáciou Pontis grantový program Aby všetky deti mali šancu
  • Je určený pre neziskové organizácie, ktoré svojou činnosťou odstraňujú v živote detí a mládeže rôzne hendikepy - fyzický či mentálny hendikep alebo sociálne znevýhodnenie
  • Bude rozdelených 82 800 eur
  • Uchádzači o grant môžu získať z tejto sumy čiastku až do výšky 10 000 eur
  • Návrhy svojich projektov môžu organizácie posielať prostredníctvom portálu www.darca.sk do 15. novembra 2011

  Nadácia Pontis
  Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie. www.nadaciapontis.sk

  Nadácia TescoNadácia Tesco zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti ako aj nové projekty a spôsoby charitatívnej pomoci. V rámci programu zodpovedného susedstva podporuje neziskové organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, zdravého životného štýlu, voľného času detí a mládeže, výchovy a vzdelávania, sociálnej a zdravotnej starostlivosti o hendikepovaných a o sociálne znevýhodnených spoluobčanov.
  Nadácia Tesco vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál ako samotnej firmy, tak zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov, a v neposlednej miere aj zákazníkov. Pod hlavičkou Nadácie Tesco prebieha jej hlavný projekt Tesco Beh pre život zameraný na zdravý životný štýl, z ktorého výťažok získavaný na štartovnom, daroch a DMS putuje pre vybranú nadáciu.
  Nadácia Tesco sa taktiež venuje rôznym formám sociálneho marketingu, keďže je to veľmi účinná forma ako komunikovať urgentnú potrebu a ako pomáhať a zasiahnuť novú skupinu darcov, nadviazať nové partnerstvá alebo upevniť tie existujúce.
  Dôležitou súčasťou Nadácie Tesco sú grantové programy, do ktorých sa môžu zapojiť všetky neziskové organizácie spĺňajúce podmienky pridelenia finančného grantu. Transparentnosť výberu zabezpečí výberová komisia.
  Nadácia zastrešuje charitatívne aktivity ako sú charitatívne zbierky, dary miestnym neziskovým organizáciám pri príležitosti otvorenia nového obchodu, zber obnoseného šatstva a jeho venovanie tým, ktorí ho potrebujú najviac, výpredaj vzoriek v prospech charitatívneho účelu či dobrovoľníctvo zamestnancov spoločnosti Tesco. http://www.itesco.sk/tesco-v-sr/spolocenska-zodpovednost/nadacia-tesco