icon_search
  Tesco Finanční služby

  NAKUPUJTE SO SVOJOU KARTOU A VYHRAJTE
  120 € NA VEĽKONOČNÉ NÁKUPY!

  Každý nákup alebo výber z bankomatu nad 20 € zaplatený kreditnou kartou Tesco zaradíme do žrebovania o poukážky v hodnote 120 € na nákupy v predajniach Tesco.


  Poukážky môžete uplatniť pri nákupe tovaru vo všetkých predajniach Tesco v SR.

  AKO NA TO:

  Na zaradenie do zlosovania prosím vyplňte jednoduchý formulár so súhlasom s účasťou v súťaži alebo nám zavolajte na číslo 0850 003 322.

  Do zlosovania zaraďujeme transakcie v minimálnej výške 20 € vykonané v období 20. 2. − 20. 3. 2018. Stačí teda svoju kartu v tomto období využívať čo najviac − nakupovať v obchodoch aj na internete alebo vyberať peniaze z bankomatu.

  Zlosovanie prebehne 22. 3. 2018, 3 výhercov potom budeme kontaktovať telefonicky. V rámci hovoru si každý výherca určí jednu z vybraných predajní Tesco, v ktorej bude mať do 5 pracovných dní poukážky pripravené na vyzdvihnutie. Zoznam výhercov následne zverejníme na týchto stránkach.

  TIP: Chcete sa zapojiť do súťaže, ale ešte nemáte svoju Clubcard kreditnú kartu Premium PLUS?
  Zavolajte nám na 0800 666 042 alebo nás navštívte na niektorom z našich stánkov.

  prihlásenie do súťaže

  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  Organizátor súťaže

  Organizátorom súťaže je spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10130/T (ďalej tiež „Organizátor“).

  Súťaž bude prebiehať v nasledujúcom období

  Začiatok obdobia: 20. 2. 2018

  Koniec obdobia: 20. 3. 2018

  Všeobecné ustanovenia

  1) Súťaže sa môžu zúčastniť klienti Organizátora, ktorí majú s Organizátorom uzatvorenú zmluvu o revolvingovom úvere a vydanú Clubcard kreditnú kartu Premium, Clubcard kreditnú kartu Premium Plus alebo Clubcard kreditnú kartu Tesco (ďalej len „karta“) a ktorí v období od 20. 2. 2018 do 20. 3. 2018 vykonajú touto kartou aspoň jednu platbu v kamennej predajni, na internete alebo vykonajú výber z bankomatu v minimálnej výške 20 EUR. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke a zamestnanci spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., IČO: 31 321 828, a osoby im blízke.

  Zobraziť celé pravidlá


  • Do súťaže je každý klient zaradený práve toľkokrát, koľko platieb špecifikovaných v bode 1) tejto časti pravidiel súťaže vykoná. Čím viac takýchto platieb klient uskutoční, tým väčšia je jeho šanca na výhru v súťaži.

  • Do súťaže je zaradený každý klient, ktorý zaškrtnutím príslušného políčka na webových stránkach www.itesco.sk/sutaz alebo v rámci telefonického hovoru s operátorom prejavil vôľu zúčastniť sa tejto súťaže a spĺňa podmienky uvedené vyššie v bode 1) tejto časti pravidiel súťaže.

  • Zo súťaže je vyradený klient, ktorý ku dňu začiatku súťaže akokoľvek porušuje akúkoľvek úverovú zmluvu uzavretú medzi klientom a Organizátorom, najmä neplatí svoje záväzky voči Organizátorovi riadne a včas.


  Výhry a ich odovzdanie  • Výhrou v súťaži je 120 € vo forme poukážok na nákup v predajniach Tesco.


  Určenie výhercu  • Výhercovia budú v súťaži celkovo 3 a budú určení losovaním, ktoré prebehne dňa 22. 3. 2018. Do zlosovania budú zaradené všetky platby spĺňajúce podmienky definované v bode 1) Všeobecné ustanovenia týchto pravidiel súťaže.

  • Výhercovia budú Organizátorom kontaktovaní telefonicky, príp. formou sms na telefónnom čísle uvedenom v úverovej zmluve a na webových stránkach www.itesco.sk/sutaz bude zverejnené meno a priezvisko výhercov, adresa (len mesto).

  • Výherca sa v rámci telefonického hovoru, príp. iným dohodnutým spôsobom, dohodne s Organizátorom v ktorej z predajní Tesco si výhru (poukážky) vyzdvihne. Poukážky si výherca môže vyzdvihnúť v niektorej z vybraných predajní Tesco, ktorých zoznam je dostupný na www.tesco.sk/sutaz. Poukážky budú vo výhercom zvolenej predajni pripravené na vyzdvihnutie do 5 pracovných dní od uskutočnenia telefonického hovoru, príp. iného kontaktu, s výhercom.


  Ochrana osobných údajov  • Klient poskytuje účasťou v súťaži Organizátorovi výslovný súhlas s tým, aby Organizátor súťaže spracoval klientove osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a prípadne doručovacia adresa vo svojej marketingovej databáze s cieľom vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas udeľuje klient na dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej skončení.

  • Organizátor súťaže týmto informuje každého účastníka súťaže o jeho právach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, t. j. obzvlášť o tom, že účasť v súťaži (a teda aj poskytnutie osobných údajov) je dobrovoľná, súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, čím zaniká účasť klienta v súťaži. Dotknutá osoba má právo (najmä na základe ustanovení zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa najmä na:


   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

   7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

   8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:


   1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

   2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

   3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
  Záverečné ustanovenia  • Účasťou v súťaži prejavuje klient súhlas s  pravidlami súťaže a zaväzuje sa všetky tieto pravidlá bezvýhradne dodržovať. Nárok na výhru má iba klient, ktorý splní všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách súťaže.

  • Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou súťaže, nepreberá voči klientom žiadne iné záväzky než stanovené týmito pravidlami súťaže a klienti nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než uvedené v  pravidlách súťaže. Organizátor nenesie zodpovednosť za vady výhry.

  • Klientom nevzniká účasťou v súťaži právny nárok na výhru. Výhry nie sú súdne vymáhateľné.

  • Výhry v súťaži sú oslobodené od dane z príjmov podľa platných právnych predpisov. Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať vydanie inej výhry, než ktorá je stanovená.

  • Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže, teda i výhrach v súťaži.

  • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takáto zmena bude uskutočnená zverejnením na www.itesco.sk/sutaz. Zmena pravidiel súťaže nadobúda účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni zverejnenia takejto zmeny.

  • Tieto pravidlá súťaže budú zverejnené po celú dobu trvania súťaže na webových stránkach www.itesco.sk/sutaz.

  ZOZNAM VYBRANÝCH PREDAJNÍ TESCO

  V prípade výhry s vami dohodneme vyzdvihnutie poukážok na niektorej z nasledujúcich predajní:

  Zobraziť celý zoznam predajní Tesco


  • Extra Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8, Banská Bystrica, 97405

  • Extra Bratislava Lamač, Lamačská cesta 1C/5959, Bratislava 841 04

  • Extra Bratislava Petržalka, Panónska cesta 9, Bratislava, 851 04

  • Extra Bratislava Zlaté piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava, 821 04

  • Extra Košice, Trolejbusová 1, Košice, 04349

  • Extra Spišská Nová Ves, Medza 3459/15, Špišská Nová Ves, 052 01

  • Extra Trnava, Veterná 40, Trnava, 917 01

  • Extra Zvolen, Obchodná 9520/4, Zvolen, 960 01

  • Hypermarket Humenné, Družstevná 39, Humenné, 066 01

  • Hypermarket Bánovce n. Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 2/2, Bánovce n./Bebravou, 957 01

  • Hypermarket Bardejov, Štefánikova ul. 3957, Bardejov, 085 01

  • Hypermarket Brezno, ČSA 2651/59, Brezno 977 01

  • Hypermarket Čadca, ul. Slobody 2917/4B, Čadca, 02201

  • Hypermarket Detva, Štúrova 3216/1, Detva, 962 12

  • Hypermarket Dolný Kubín, Aleja Slobody 2686, Dolný Kubín 026 01

  • Hypermarket Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 1763/37, Dubnica nad Váhom, 018 41

  • Hypermarket Dunajská Streda, Hlavná 75/5843, Dunajská Streda, 929 01

  • Hypermarket Galanta, Drevená 762/2, Galanta 924 01

  • Hypermarket Hlohovec, ul. Za Váhom 4082/1, Hlohovec, 920 01

  • Hypermarket Kežmarok, Tvarožnianska 2332/9, Kežmarok, 060 01

  • Hypermarket Komárno, ul. Bratislavská cesta 4018, Komárno, 945 01

  • Hypermarket Košice nad Jazerom, Nápajadlá 16, Košice, 040 12

  • Hypermarket Levice, Turecký rad 7, Levice, 934 01

  • Hypermarket Liptovský Mikuláš, Kamenné pole 4447/2, Liptovský Mikuláš, 031 01

  • Hypermarket Lučenec, Ľ. Podjavorinskej 5364, Lučenec, 984 01

  • Hypermarket Malacky, Pezinská 5662/13, Malacky, 901 01

  • Hypermarket Martin, Obchodné centrum Turiec 1, Martin, 036 01

  • Hypermarket Michalovce, Sobranecká cesta 5910, Michalovce, 071 01

  • Hypermarket Myjava, Viestova 1301/5, Myjava, 907 01

  • Hypermarket Nitra, Bratislavská 5, Nitra, 94901

  • Hypermarket Nové Město nad Váhom, Trenčianska ul. 2492/68, Nové Mesto nad Váhom 915 01

  • Hypermarket Nové Zámky, Nitrianska cesta 111, Nové Zámky, 940 67

  • Hypermarket Partizánske, Nitranská 1771/118, Partizánske, 958 01

  • Hypermarket Pezinok, Myslenická 2/B, Pezinok, 902 01

  • Hypermarket Piešťany, Nikola Teslu 6711/25, Piešťany, 921 01

  • Hypermarket Pod.Biskupice, Dudvážska 5573 / 1, Bratislava, 821 07

  • Hypermarket Poprad, Teplická cesta 4359/3, Poprad, 05801

  • Hypermarket Považská Bystrica, SNP 1911/429, Považská Bystrica 017 01

  • Hypermarket Prešov - Vukov, Volgogradská 7/A, Prešov, 080 01

  • Hypermarket Prešov, Košická 6, Prešov, 080 01

  • Hypermarket Prievidza, Nábrežná 7, Prievidza 971 01

  • Hypermarket Púchov, Okružná 1922/1, Púchov 020 01

  • Hypermarket Revúca, ul. M.R. Štefánika 1394, Revúca, 050 01

  • Hypermarket Rimavská Sobota, ul.Cukrovarská 4983/1A, Rimavská Sobota, 979 01

  • Hypermarket Rožňava, Krásnohorská 3894/5, Rožňava, 04801

  • Hypermarket Ružomberok, Hrabovská cesta 5270, Ružomberok, 034 01

  • Hypermarket Senec, Bratislavská cesta 4345/55, Senec, 903 01

  • Hypermarket Senica, Sotinská 1586/35, Senica, 90501

  • Hypermarket Skalica, Mallého 53, Skalica, 909 01

  • Hypermarket Snina, Stakčínska 4520, Snina, 069 01

  • Hypermarket Šaľa, Lúčna 2/7112, Šaľa - Veča, 927 05

  • Hypermarket Topoľčany, Martina Benku 4590/1a, Topoľčany, 955 03

  • Hypermarket Trebišov, ul. M.R. Štefánika 3822, Trebišov, 075 01

  • Hypermarket Trenčín, Belá 6469, Trenčín-Trenč.Turná, 913 21

  • Hypermarket Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 31, Vranov n./Topľou, 09301

  • Hypermarket Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce, 953 01

  • Hypermarket Žiar nad Hronom, ul. SNP 100, Žiar nad Hronom, 965 01

  • Hypermarket Žilina Obvodova, Obvodová 8640, Žilina, 010 07

  • Hypermarket Žilina, Košická 3, Žilina, 010 01

  • Obchodný dom Bratislava, Kamenné nám. 1, Bratislava, 815 61

  • Obchodný dom Košice, Hlavná 111, Košice, 040 01