icon_search

  NAKUPUJTE TESCO KREDITNOU KARTOU A SÚŤAŽTE
  O POUKÁŽKY V CELKOVEJ HODNOTE 580 €!

  Každý týždeň od 25. 3. do 14. 4. 2019 budeme losovať 12 výhercov poukážok do Tesco v hodnote 40 € – 100 €.


  Poukážky môžete uplatniť pri nákupe tovaru vo všetkých predajniach Tesco v SR.

  - Súťaž bola ukončená -

  AKO NA TO?

  • Prihláste sa do súťaže vyplnením registračného formulára.
  • Nakúpte v Tesco aspoň za 20 € a zaplaťte svojou kreditnou kartou Tesco.
  • Každý taký nákup zaradíme do žrebovania o skvelé ceny.


  Každý týždeň rozdávame 12 poukážok na nákup v Tesco:
  10 poukážok v hodnote 40 €
  1 poukážku v hodnote 80 €
  1 poukážku v hodnote 100 €


  Čím viac nákupov, tým väčšia šanca na výhru.

  Zlosovanie prebehne za každý súťažný týždeň zvlášť z nákupov uskutočnených v danom období:
  25. 3. – 31. 3. 2019
  1. 4. – 7. 4. 2019
  8. 4. – 14. 4. 2019  Výhercu budeme kontaktovať telefonicky alebo zaslaním sms vždy po ukončení daného súťažného týždňa. Spoločne si upresníme údaje potrebné na zaslanie výhry. Každý výherca môže v každom súťažnom týždni vyhrať len jednu poukážku.

  Ďakujeme za Vašu registráciu do súťaže a prajeme Vám veľa šťastia.
  Vyplňte povinné polia
  Odoslať

  Vyplnením formulára sa zaregistrujete do všetkých 3 súťažných týždňov.


  TIP: Chcete sa zapojiť do súťaže, ale ešte nemáte svoju Clubcard kreditnú kartu Premium PLUS?
  Zavolajte nám na 0800 666 042 alebo navštívte náš stánok Tesco Finančné služby.


  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  Organizátor súťaže

  Organizátorom súťaže je spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., IČO: 362 34 176, so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: SA, vložka č. 10130/T (ďalej tiež „Organizátor“). Kontakt na Organizátora: posta@homecredit.sk, tel.: 0850 111 118. Partnerom súťaže je spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 366/B (ďalej len „Partner“ alebo „Tesco“).

  Súťaž bude prebiehať v nasledujúcom období

  Súťaž prebieha od 25. 3. 2019 (od 00.00 hod.) do 14. 4. 2019 (do 23:59:59 hod) celkom v 3 súťažných kolách, a to výhradne na internetových stránkach www.itesco.sk/sutaz.

  Všeobecné ustanovenia

  1) Súťaže sa môžu zúčastniť klienti Organizátora, ktorí:

  • majú s Organizátorom uzatvorenú zmluvu o revolvingovom úvere,
  • majú vydanú Clubcard kreditnú kartu Premium, Clubcard kreditnú kartu Premium Plus alebo Clubcard kreditnú kartu Tesco (ďalej len „karta“) a ktorí zároveň
  • v období od 25. 3. 2019 do 14. 4. 2019 uskutočnia touto kartou aspoň jednu platbu v niektorej z kamenných predajní Tesco v minimálnej výške 20 €.

  Zobraziť celé pravidlá


  • 2) Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke.

  • 3) Do súťaže je zaradený každý klient, ktorý vyplnením príslušného formulára a zaškrtnutím príslušného políčka na webových stránkach www.tesco.sk/sutaz prejaví svoju vôľu zúčastniť sa tejto súťaže a spĺňa podmienky uvedené vyššie v bode 1) tejto časti pravidiel súťaže. Jedna registrácia klienta do súťaže platí pre celé súťažné obdobie (t. j. všetky tri súťažné týždne v zmysle bodu 2., časti „Určenie výhercu“).

  • 4) Do súťaže je každý klient zaradený práve toľkokrát, koľko platieb špecifikovaných v bode 1) tejto časti pravidiel súťaže uskutoční. Čím viac takých platieb klient uskutoční, tým väčšia je jeho šanca na výhru v súťaži.

  • 5) Zo súťaže je vyradený klient, ktorý ku dňu začiatku súťaže akokoľvek porušuje akúkoľvek úverovú zmluvu uzatvorenú medzi klientom a Organizátorom, najmä neplatí svoje záväzky voči Organizátorovi riadne a včas.


  Určenie výhercu  • 1) Výhercov v súťaži bude každý súťažný týždeň/súťažné kolo celkovo 12 (dvanásť), celkovo za celé súťažné obdobie
   36 (tridsaťšesť) a budú určení losovaním.

  • 2) Prehľad súťažných týždňov/kôl a losovaní:

   Číslo súťažného týždňa Začiatok súťažného týždňa Koniec súťažného týždňa Dátum losovania výhercov
   1. 25. 3. 2019 31. 3. 2019 3. 4. 2019
   2. 21. 4. 2019 7. 4. 2019 10. 4. 2019
   3. 8. 4. 2019 14. 4. 2019 17. 4. 2019


  • 3) Klient bude zaradený do losovania v tom týždni, kedy uskutoční svojou kartou platbu v niektorej z kamenných predajní Tesco v minimálnej výške 20 €.

   Napr.: ak bude platba v minimálnej výške 20 € uskutočnená dňa 27. 3. 2019 – bude klient zahrnutý do súťažného týždňa č. 1 (25. 3. – 31. 3. 2019) a v tomto týždni má šanci na výhru. Ak klient už inú transakciu neuskutoční, môže vyhrať iba v prvom týždni. Ak klient uskutoční platbu spĺňajúcu podmienky tejto súťaže aj v niektorom ďalšom týždni, môže vyhrať aj v tomto ďalšom týždni súťaže.

  • 4) Do losovania budú zaradené všetky platby spĺňajúce podmienky vymedzené v bode 1) časti „Všeobecné ustanovenia“ týchto pravidiel súťaže.

  • 5) Výhercovia budú Organizátorom kontaktovaní telefonicky, príp. formou sms, na verifikovanom telefónnom čísle uvedenom v úverovej zmluve/uvedenom účastníkom súťaže v prihlasovacom formulári v zmysle bodu 4) časti „Všeobecné ustanovenia“.


  Výhry a ich odovzdanie  • 1) Výhrou v súťaži je každý súťažný týždeň:


   • Pre prvého vylosovaného:
    1x poukážka na nákup v kamenných obchodoch Tesco v hodnote 100 €

   • Pre druhého vylosovaného:
    1x poukážka na nákup v kamenných obchodoch Tesco v hodnote 80 €

   • Pre ďalších desať vylosovaných:
    10x poukážka na nákup v kamenných obchodoch Tesco v hodnote 40 €

   • (ďalej len „Výhra“ alebo „Výhry“)
  • 2) Ak bude klient v danom týždni už vylosovaný ako výherca, nemá v danom výhernom týždni už nárok na ďalšiu Výhru.


  Odovzdanie výhry  • 1) Výhry budú výhercom zaslané poštou ako cenná písomnosť s doručenkou do vlastných rúk s potvrdením o prevzatí zásielky na výhercom uvedenú poštovú adresu v rámci Slovenskej republiky. Ak dôjde k vráteniu alebo neprevzatiu zásielky, zaslanej výhercovi poštou, výhra v súťaži prepadá bez akejkoľvek náhrady.


  Ochrana osobných údajov  • 1) Klient berie na vedomie, že Organizátor v pozícii prevádzkovateľa bude v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a prípadne doručovacia adresa na realizáciu a vyhodnotenie súťaže a zaslanie Výhry, a to na dobu nevyhnutnú do ukončenia a vysporiadania súťaže, najdlhšie však do 1. 6. 2019. S ohľadom na vyššie uvedené nie je možná účasť klienta v súťaži bez súčasného spracovania jeho osobných údajov.

  • 2) Organizátor týmto informuje klienta o jeho práve na informácie o spracovaní jeho osobných údajov (najmä informácie o kategórii spracovávaných osobných údajov, účele, spôsobe a čase spracovávania a prípadných príjemcoch osobných údajov), práve požadovať od Organizátora prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov), o práve klienta požadovať od Organizátora vysvetlenie týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov, ak súťažiaci zistí alebo sa domnieva, že Organizátor vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života klienta alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania), a o práve požadovať, aby Organizátor odstránil takto vzniknutý stav a zabezpečil nápravu (najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo klienta podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

  • 3) Poskytnuté osobné údaje budú v mene Organizátora spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je Partner (spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 366/B).

  • 4) Poskytnuté osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení Súťaže a po odovzdaní Výhry Výhercom Súťaže.

  • 5) Ďalej Organizátor klienta informuje o tom, že má právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov k novému správcovi osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu.

  • 6) Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.


  Záverečné ustanovenia  • 1) Účasťou v súťaži prejavuje klient súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa všetky tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Nárok na výhru má iba klient, ktorý splní všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách súťaže.

  • 2) Organizátor alebo Partner nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou súťaže, nepreberá voči klientom žiadne iné záväzky než stanovené týmito pravidlami súťaže a klienti nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora alebo Partnera než uvedené v pravidlách súťaže. Organizátor alebo Partner nenesie zodpovednosť za chyby výhry.

  • 3) Klientom nevzniká účasťou v súťaži právny nárok na výhru. Výhry nie sú súdne vymáhateľné.

  • 4) Organizátor ani Partner nezodpovedajú za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom internetovej siete alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za akúkoľvek zmenu prenášaných informácií.

  • 5) Účasť v súťaži je dobrovoľná. Klientom nevzniká účasťou v súťaži právny nárok na Výhru. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch alebo za ne požadovať inú vecnú náhradu.

  • 6) Organizátor ani Partner nezodpovedajú za stratu, poškodenie alebo zničenie Výhier z dôvodov spočívajúcich na strane klienta.

  • 7) Výhry v súťaži sú stanovené vrátane prípadnej dane z príjmov. Výhru v súťaži nemožno vymeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať vydanie inej výhry, než ktorá je stanovená.

  • 8) Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže, teda i výhrach v súťaži.

  • 9) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenie náhrady. Taká zmena bude vykonaná zverejnením na www.itesco.sk/sutaz. Zmena pravidiel súťaže nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia takej zmeny.

  • 10) Tieto pravidlá súťaže budú zverejnené po celý čas trvania súťaže na webových stránkach www.itesco.sk/sutaz.

  • Piešťany dňa 22. 3. 2019