icon_search

  Všeobecné podmienky | Clubcard

  Všeobecné podmienky Clubcard

  Princíp vernostného programu Tesco CLUBCARD (ďalej len "Tesco CC")

  Vernostný program Tesco CC prevádzkuje spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31321828, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 366/B (ďalej len „Tesco“). Vernostný program je určený zákazníkom spoločnosti Tesco. Člen Tesco CC pri svojich nákupoch v obchodoch Tesco v Slovenskej republike zbiera body na svoj osobný účet a za nazbierané body získava od Tesco CC odmeny, napr. kupóny na zľavu.

  Podmienky členstva a prihlásenie do Tesco CC

  Členom Tesco CC sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov vrátane, ktorá súhlasí s podmienkami členstva v Tesco CC, potom, čo odovzdá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku alebo vyplní a odošle online prihlášku na www.clubcard.sk. Členom Tesco CC sa nemôže stať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Členstvo v Tesco CC a získanie karty nie sú podmienené nákupom tovaru v obchodoch Tesco. Každá osoba môže podať len jednu prihlášku, viacnásobné členstvo nie je možné. Vyplnením a podpísaním prihlášky alebo odoslaním online prihlášky na www.clubcard.sk člen Tesco CC súhlasí s podmienkami členstva a vyhlasuje, že sa s nimi zoznámil.

  Používanie karty

  Po odovzdaní vyplnenej prihlášky dostane nový člen ihneď klubovú kartu s dvomi príveskami na kľúče, ktoré majú rovnaké využitie ako karta podľa textu nižšie a na ktoré sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na kartu. V prípade zaslania online prihlášky, bude klubová karta s dvomi príveskami na kľúče zaslaná členovi na adresu uvedenú pri online registrácii. Karta zostáva vlastníctvom spoločnosti TESCO STORES SR, a. s., a slúži na zaznamenávanie bodov nazbieraných za nákupy vykonané členom klubu alebo členmi jeho spoločnej domácnosti v obchodoch Tesco. Vzhľadom na to, že Tesco je maloobchodná spoločnosť a ponúka svoj tovar konečným spotrebiteľom, je oprávnené pozastaviť členstvo vo vernostnom programe Tesco CC tým členom, u ktorých je dôvodné podozrenie, že nákupy vykonané nimi alebo členmi ich spoločnej domácnosti v obchodoch Tesco nie sú (s ohľadom na objem nákupov) určené na jeho osobnú spotrebu či na osobnú spotrebu členov jeho domácnosti. Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo odpočítať z osobného účtu člena body neoprávnene započítané za nákupy určené na podnikateľské účely. Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo ukončiť členstvo vo vernostnom programe Tesco CC osobám, u ktorých zistí, že opakovane započítavajú body za nákupy určené na podnikateľské účely. Kartu možno používať len vo vybraných obchodoch Tesco a u ďalších zmluvných partnerov. U zmluvných partnerov môžu na použitie karty a zbieranie bodov platiť iné podmienky, preto sa u nich treba o podmienkach informovať. Nazbierané body ani poukážky na zľavu nie sú prevoditeľné. Môžu ich uplatniť len osoby žijúce v spoločnej domácnosti s členom Tesco CC. V prípade straty karty môže člen Tesco CC požiadať o vydanie novej karty. Informácie o vydaní karty za stratenú kartu je možné získať na telefónnom čísle 0800 222 333. Tesco môže určiť pravidlá výmeny kariet za prívesky na kľúče pre členov Tesco CC, ktorým boli karty pridelené pred dňom účinnosti týchto pravidiel.

  Zbieranie bodov

  Aby bolo možné započítať body za nákup, musí člen klubu pri platení predložiť pri pokladnici klubovú kartu. Body započítané prostredníctvom klubovej karty vydanej k jednému účtu sa budú sčítavať na tomto účte. Minimálna suma nákupu, za ktorú budú pripísané body, je 1 €. Za každé minuté 1 € bude pripísaný 1 bod. Hodnota 1 bodu je 1 cent. Tesco si vyhradzuje právo uvedené kurzy kedykoľvek zmeniť, pričom každá zmena bude platná dňom oznámenia na webových stránkach www.tesco.sk alebo www.clubcard.sk a v obchodoch Tesco. V prípade, že po predložení klubovej karty pri platení pri pokladnici nebudú body pripísané, je zákazník oprávnený podať reklamáciu v tom istom obchode na mieste určenom na vybavovanie spotrebiteľských reklamácií do 1 hodiny od uskutočnenia nákupu. Na neskoršie podané reklamácie sa neprihliada. V prípade, že zákazník pri platení kartu nepredloží, body mu nemožno spätne pripísať. Na nepripísanie bodov sa v tomto prípade nevzťahuje reklamácia. Tesco si vyhradzuje právo určiť maximálnu výšku nákupu, za ktorú budú pripisované body. Tesco si ďalej vyhradzuje právo určiť, na ktoré výrobky sa započítanie bodov nevzťahuje. Aktuálny zoznam takýchto výrobkov je k dispozícii na webových stránkach www.tesco.sk a www.clubcard.sk. V prípade vrátenia už kúpeného výrobku v rámci služby nevhodný nákup budú body získané za nákup tohto výrobku automaticky odpočítané z osobného účtu člena.

  Poukážky na zľavu a kupóny

  Odmeny vo forme poukážok na zľavu budú v pravidelných intervaloch zasielané všetkým členom, ktorí v príslušnom časovom období nazbierali určený počet bodov. V prípade, že člen nedostane od skončenia príslušného obdobia poukážky, na ktoré mu vznikol nárok, a zároveň nepožiada o ich zaslanie na telefónnom čísle 0800 222 333 v priebehu lehoty určenej na opätovné zaslanie, potom mu nárok na ich zaslanie zaniká; body potrebné na získanie takých poukážok sa neprevádzajú do ďalšieho obdobia. Informácie o lehote určenej na opätovné zaslanie sú k dispozícii na telefónnom čísle 0800 222 333, na webových stránkach www.tesco.sk alebo na www.clubcard.sk. Hodnota uvedená na poukážkach sa nevypláca v hotovosti. Za nevyčerpanú hodnotu poukážky nebudú vrátené peniaze a jej nevyčerpaná hodnota sa neprevádza do ďalšieho obdobia. Minimálny počet nazbieraných bodov potrebných na získanie poukážok na zľavu je 150 bodov. Dĺžka časových období na zbieranie bodov a zmeny minimálneho počtu bodov potrebných na získanie poukážok na zľavu budú zverejnené na  www.tesco.sk alebo www.clubcard.sk. Členovia môžu získať informácie aj pri informačnom pulte v obchodoch a na Tesco CC linke: 0800 222 333. Výška odmeny sa odvíja od počtu nazbieraných bodov (počnúc prvým dňom nového obdobia a končiac posledným dňom tohto obdobia), a to v 50-bodových násobkoch. Počet bodov, ktorý presahuje násobok päťdesiatich, je automaticky prevedený do ďalšieho obdobia. Body sa budú automaticky prevádzať aj tým členom, ktorí za dané obdobie nenazbierali minimálny počet bodov na získanie poukážky na zľavu. Tesco zašle zákazníkovi vyúčtovanie, len ak za dané obdobie určené na zbieranie bodov zákazník uskutoční transakciu s kartou Clubcard. Tesco neručí za doručenie akýchkoľvek zásielok členom Tesco CC doručovateľmi zásielok. Tesco si vyhradzuje právo neakceptovať poukážky na zľavy a kupóny javiace znaky pozmeňovania a/alebo poškodenia.

  Ukončenie a zánik členstva v Tesco CC

  Člen klubu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť, a to zavolaním na bezplatnú Tesco CC linku: 0800 222 333. Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo zrušiť členstvo v Tesco CC, ak nebola členská karta použitá dlhšie ako 24 mesiacov. Tým nie je dotknutý nárok člena opakovane sa prihlásiť do Tesco CC. Zrušením a ukončením členstva v Tesco CC sa zároveň zrušia všetky body nazbierané na členskej karte. Spoločnosť Tesco je oprávnená zrušiť členstvo, ak člen poruší všeobecné podmienky členstva. Člen Tesco CC sa zaväzuje oznámiť zmenu osobných údajov bezodkladne, a to zavolaním na bezplatnú CC linku: 0800 222 333. Spoločnosť Tesco je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky členstva v Tesco CC. Nové podmienky platia dňom, keď sú zverejnené v obchodoch spoločnosti Tesco a na internetových stránkach www.tesco.sk alebo na www.clubcard.sk. Spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program Tesco CLUBCARD.

  Tieto všeobecné podmienky členstva vo vernostnom programe sú platné a účinné od 1. 9. 2009.

  Pravidlá ochrany osobných údajov

  Členstvo vo vernostnom programe Tesco Clubcard

  Podpisom tohto prihlasovacieho formulára v časti „Nová/Náhradná karta“ alebo zaškrtnutím príslušného políčka na stránke www.clubcard.sk udeľujete spoločnosti TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31321828 (ďalej len „spoločnosť Tesco“), v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári, ako aj údajov o svojich obchodných zvyklostiach počas celého trvania svojho členstva vo vernostnom programe Tesco Clubcard, a to na nasledujúci účel:

  1.  Členstvo vo vernostnom programe Tesco Clubcard v súlade s jeho všeobecnými podmienkami členstva uvedenými v tomto prihlasovacom formulári vrátane zaradenia do databázy členov vernostného programu Tesco Clubcard.

  Tesco Clubcard - Iné marketingové aktivity

  Podpisom tohto prihlasovacieho formulára v časti „Iné marketingové aktivity“ alebo zaškrtnutím príslušného políčka na stránke www.clubcard.sk udeľujete spoločnosti Tesco v súlade s ustanovením § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári, ako aj údajov o svojich nákupných zvyklostiach počas celého trvania svojho členstva vo vernostnom programe Tesco Clubcard na nasledujúci účel:

  1. Zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou Tesco alebo jej obchodnými partnermi a vykonávanie marketingových prieskumov, a to telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom SMS alebo MMS správ.

  V zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo na základe písomnej žiadosti namietať proti využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

  Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov

  Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracúvane v informačnom systéme „Tesco Clubcard – Členstvo vo vernostnom programe Tesco Clubcard“, ako aj na osobné údaje spracúvané v informačnom systéme „Tesco Clubcard – Iné marketingové aktivity“.

  Spoločnosť Tesco týmto vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v tomto prihlasovacom formulári použije len na vyššie uvedené účely. Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t. j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Tesco na vernostnom programe Tesco Clubcard, ktorými sú napríklad spoločnosti patriace do skupiny Tesco, reklamné agentúry, zasielateľské spoločnosti, tlačiarenské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov môžete nájsť na www.clubcard.sk.

  Dunnhumby SK
  DUNNHUMBY SLOVAKIA S.R.O.
  CESTA NA SENEC 2
  821 04 BRATISLAVA 2
  IC 44547021

  BOOM TISK, spol. s r.o.
  Kolín – Sendražice
  Ovčárecká 516
  PSČ 280 02
  ICO 61679488

  Cromwell, a.s.
  Lamačská 22
  841 03 Bratislava
  ICO 31 353 746

  Lion Teleservices SK spol. s r.o.
  A.Bernoláka 72,
  010 01 Žilina
  ICO 36386723

  Ipsos – Data Entry Ipsos TAMBOR SR s.r.o.
  Heydukova 12
  811 08 Bratislava
  IČO: 35730609

  Home Credit Slovakia, a.s.
  Teplická 7434/147
  92122 Piešťany
  Slovenská republika
  IČO: 36234176

  Tesco Stores ČR, a.s.
  Vršovická 1527/68b
  10000 Praha 10
  Česká republika
  IČO: 45308314

  Tesco (Polska) Sp. z o.o.
  ul. Kapelanka 56
  Krakow
  Poľsko 
  IČO: 0000016108

  TESCO-GLOBAL Stores Privately Held Company Limited
  H-2040 Budaörs
  Kiniszi út 1-3.
  Hungary
  IČO: 13-10-040628


  Poučenie:

  1. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Tesco ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajov vedených v informačnom systéme „Tesco Clubcard – Členstvo vo vernostnom programe Tesco Clubcard“, ako aj osobných údajov vedených v informačnom systéme „Tesco Clubcard – Iné marketingové aktivity“, a to v sídle spoločnosti Tesco alebo na bezplatnej telefónnej linke 0800 222 333.

  2. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Tesco ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

  3. Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Tesco prostredníctvom prihlasovacieho formulára, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny ste povinní o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Tesco.

  4. V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia členstva vo vernostnom systéme Tesco Clubcard budú tieto osobné údaje zlikvidované.

  5. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to na bezplatnej telefónnej linke 0800 222 333 alebo v rámci svojho Clubcard účtu na www.clubcard.sk