icon_search

  Ochrana súkromia predregistrácie | Online nákupy

  Ochrana súkromia predregistrácie

  Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 (ďalej len „spoločnosť Tesco“) v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov uvedených vo formulári na nasledujúci účel:

  • Predregistrácia pre službu Tesco Online nákupy vrátane zaslania informácie o jej spustení vo vašom meste

  Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu určitú, a to až do spustenia služby Tesco Online nákupy vo vašom meste a zaslanie posledného z troch informačných emailov. Po zaslaní posledného z troch informačných emailov o spustení služby Tesco Online nákupy vo vašom meste, budú vaše osobné údaje uvedené vo formulári zlikvidované.

  Spoločnosť Tesco týmto vyhlasuje, že vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Vaše osobné údaje budú spracúvané prostredníctvom nasledujúcich sprostredkovateľov:

  MADE BY VACULIK, s. r. o.,
  Búdková 28
  811 04 Bratislava
  IČO: 35 761 814

  Lion Teleservices SK spol. s r.o.
  Bernoláka 72
  010 01 Žilina
  IČO: 36386723

  Poučenie:

  • Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Tesco ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu vašich osobných údajoch vedených v informačnom systéme.
  • Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Tesco ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
  • Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Tesco prostredníctvom formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Tesco.
  • Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať.
  • V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo po odvolaní vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje zlikvidované.