icon_search

  Podmienky použitia

  1. Podmienky použitia

   1. Úvod

    Webové stránky tesco.sk spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 321 828, (ďalej len „Tesco“).   a celková komunikácia, ktorá je s týmito stránkami spojená sú prevádzkované spoločnosťou WEBPONT Kft., 1011 Budapešť, Fő utca 35. 7. em. 1, Maďarsko, registračné číslo: 1.01-09-689912, v súlade s týmito Podmienkami použitia (ďalej len „Podmienky“). Prosím, prečítajte si tieto Podmienky predtým, ako začnete webové stránky používať. To, že budete tieto webové stránky používať, znamená Váš súhlas s týmito Podmienkami.


    Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky meniť ako celok či sčasti, podľa potreby a podľa vlastného uváženia a informovať Vás o takejto zmene akýmkoľvek zodpovedajúcim spôsobom, vrátane nie však výlučne zverejnením aktualizovaného znenia Podmienok na webovej stránke, pričom zmeny budú platné a účinné odo dňa zverejnenia na webovej stránke. Dátum poslednej aktualizácie týchto Podmienok nájdete na konci textu pod názvom „Dátum poslednej aktualizácie“. Ak nebudete chcieť prijať nové Podmienky, nemali by ste naďalej webové stránky používať. Ak budete pokračovať v používaní webových stránok po zverejnení zmeny Podmienok, Vaše používanie webových stránok bude znamenať Váš súhlas s novými Podmienkami.


    Prosím nepoužívajte webové stránky, pokiaľ nesúhlasíte s týmito Podmienkami.

   2. Duševné vlastníctvo

    Webové stránky vrátane ich obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah sú chránené právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok. Môžete načítať a zobraziť obsah webových stránok na obrazovke počítača, mobilu alebo iného zariadenia, uložiť obsah v elektronickej podobe na disku (ale nie na akýkoľvek server alebo iné úložné zariadenie pripojené k sieti ), alebo vytlačiť jednu kópiu obsahu pre Vaše osobné nekomerčné použitie, ak budete rešpektovať autorské a vlastnícke práva. Nie ste oprávnení reprodukovať, upravovať, kopírovať, šíriť alebo používať na komerčné účely akýkoľvek materiál alebo obsah na webových stránkach bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Tesco.


    Nie ste oprávnení akokoľvek používať žiadnu ochrannú známku, logá, značky a servisné značky (ďalej len „značky“) spoločnosti Tesco a jej pridružených spoločností, vrátane značiek Tesco Clubcard.

   3. Zodpovednosť

    Informácie, služby, softvéry a ďalší obsah a funkčnosť týchto webových stránok sa poskytujú "tak, ako sú" bez záruky, buď výslovnej alebo predpokladanej, akéhokoľvek typu, vrátane, ale bez obmedzenia záruk týkajúcich sa meny, presnosti, úplnosti, kvality alebo nepretržitej dostupnosti poskytovaných informácií, obsahu a funkčnosti.


    Neberieme zodpovednosť za priame, nepriame, osobitné, trestné, exemplárne alebo následné straty alebo škody akéhokoľvek druhu, vyplývajúce z prístupu na webové stránky alebo k akýmkoľvek informáciám na nich obsiahnutých, navrhnutých alebo odkazujúcich. Tieto webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky plne alebo čiastočne prevádzkované a riadené tretími stranami. Nepreberáme zodpovednosť ani ručenie za obsah takýchto webových stránok a prístup na ne. Prístup na hyperlinkové stránky s hypertextovými odkazmi a ich používanie je výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa.


    Neručíme za to, že tieto webové stránky budú prevádzkované trvale alebo bez prerušenia, alebo že budú bez chýb. Môžeme kedykoľvek zmeniť informácie, služby, produkty, softvér a ostatné materiály na týchto webových stránkach, prípadne tieto webové stránky pozastaviť alebo zrušiť a nemusíme Vás o tom oboznámiť.


    Neručíme ani nenesieme zodpovednosť za to, že akékoľvek straty zaznamenané v dôsledku vírusov, ktoré môžu nakaziť Vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok vplyvom Vášho používania, prístupu a sťahovania ľubovoľných materiálov z týchto webových stránok. Akékoľvek sťahovanie materiálov z týchto webových stránok konáte na vlastné nebezpečenstvo.

   4. Používanie webových stránok

    Webové stránky nesmiete používať najmä, nie však výlučne na nasledujúce účely:


    -  k zverejňovaniu, prenášaniu alebo k šíreniu akéhokoľvek nezákonného, obťažujúceho, hanlivého, urážlivého, výhražného, škodlivého, vulgárneho, obscénneho alebo inak závadného materiálu,
    -  k prenosu materiálu, ktorý podporuje konanie predstavujúce trestný čin, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť alebo inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo kódexy správania,
    -  na získanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom,
    -  k zasahovaniu do práv akejkoľvek inej osoby pri používaní webových stránok,
    -  k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa používania verejných telekomunikačných sietí,
    -  k zasahovaniu alebo prerušeniu siete alebo webových stránok
    -  k tvorbe, prenosu alebo ukladaniu elektronických kópií materiálov chránených právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, bez povolenia vlastníka.


    Vyhradzujeme si právo odmietnuť Vám prístup na webové stránky , ak sa budeme domnievať, že ste porušili niektoré ustanovenia týchto Podmienok.

   5. Newsletter

    Webové stránky zobrazujú rôzny obsah spoločnosti Tesco a umožňujú používateľom čítať zverejnený obsah. Okrem toho sa môžu používatelia tiež prihlásiť na odber newsletter-a, ktorý im poskytne spoločnosť Newsletter je služba elektronického priameho marketingu a  spoločnosť Tesco ho periodicky zasiela  na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom. Newsletter obsahuje napríklad aktuálne ponuky alebo propagačné akcie spoločnosti Tesco, informácie o nových produktoch na webových stránkach alebo akékoľvek marketingové kampane a akcie spoločnosti Tesco.

    K odoberaniu newsletter-a sa používateľ prihlási vykonaním nasledovných registračných aktivít na webovej stránke:


    -  poskytnutie e-mailovej adresy, na ktorú si užívateľ želá zasielanie newsletter-a;
    -  zaškrtnutie políčka súhlasu na prijímanie komerčných informácií zaslaných elektronickými prostriedkami;
    -  poskytnutie informácií o obchode Tesco, v ktorom používateľ nakupuje;
    -  aktivácia služby odoberania newsletter-a kliknutím na odkaz obsiahnutý v e-maile, ktorý sa automaticky posiela na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom, aby sa overila správnosť informácií poskytnutých počas registrácie. V prípade, ak používateľ nepotvrdí registráciu klinkutím na potvrdzovací link , do 14 dní od registrácie sa všetky poskytnuté údaje odstránia.


    Prihlásením sa na odoberanie newsletter-a a poskytnutím e-mailovej adresy na tento účel používateľ dáva svoj súhlas na získanie obchodných informácií od spoločnosti Tesco v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách


    Pre využívanie služby odberu newsletter-a je nevyhnutný aktívny a správne nakonfigurovaný e-mailový účet používateľa.


    Každý používateľ, ktorý sa prihlásil na odber newsletter-a sa môže z jeho odberu odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie, ktorý je priložený ku každému newsletter-u.

   6. Ochrana osobných údajov

    Súvisiace ustanovenia sú uvedené v príslušnej časti Pravidiel ochrany osobných údajov Tesco, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Tesco na adrese: https://tesco.sk/ochrana-sukromia/

   7. Rozhodné právo

    Prístup na tieto webové stránky, ich používanie a akýkoľvek spor alebo nárok vzniknutý z použití týchto webových stránok alebo vzťahujúci sa k týmto webovým stránkam sa budú riadiť podľa slovenského práva a budú riešené výhradne vecne a miestne príslušnými súdmi v Slovenskej republike.

   8. Ostatné dojednania

    V prípade, že je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok v rozpore so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok uznané súdom ako neplatné, bude táto časť odstránená, pričom zvyšok Podmienok zostane v plnej platnosti a účinnosti.


    Tieto Podmienky sú účinné od 1. februára 2020