Pravidlá a podmienky


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Vianočná súťaž s Tesco
(ďalej len „Pravidlá“)

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1.1 Organizátorom súťaže s názvom „Vianočná súťaž s Tesco“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 366/B (ďalej len „Organizátor“).

Článok 2
Miesto a čas konania Súťaže

2.1 Súťaž prebieha na internetovej stránke Organizátora www.tesco.sk/hello/sezona/vianoce/prieskum, ktorá umožňuje odpovedať na otázky týkajúce sa Vianoc a zúčastniť sa Súťaže (ďalej len „Miesto konania“ alebo „Internetová stránka Súťaže“).

2.2 Súťaž je prístupná na uvedenej stránke v dňoch 6. 11. – 11. 12. 2019 (ďalej „Čas konania“).

Článok 3
Podmienky účasti v Súťaži

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorej adresa na doručovanie písomností sa nachádza na území Slovenskej republiky a splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v tomto Článku 3 (ďalej len „Súťažiaci“).

3.2 Podmienky účasti v Súťaži sú nasledujúce:

a. záujemca sa zapojí do Súťaže, ak v Čase konania Súťaže odpovie na všetky otázky týkajúce sa Vianoc uvedené na Internetovej stránke Súťaže;
b. každý záujemca musí pre účasť v Súťaži udeliť súhlas s týmito podmienkami riadnym a úplným vyplnením určeného dotazníku (otázok) a jeho záverečným potvrdením prostredníctvom tlačidla „Potvrdiť“;
c. účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom akýchkoľvek výrobkov ponúkaných na predaj v prevádzkach Organizátora;
d. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát a Výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz;
e. Podmienkou účasti v Súťaži nie je nákup produktov u Organizátora;
f. zo Súťaže nie sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa alebo Organizátora a ich rodinní príslušníci (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci)

(spolu ďalej len „Podmienky účasti“).

Článok 4
Priebeh Súťaže a výhry

4.1. Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Organizátora.

4.2. Po skončení Súťaže, 13.12.2019, Organizátor náhodným výberom určí troch Výhercov a ich náhradníkov (ďalej len „Výherca“).

4.3. Výhrou v Súťaži sú:

 1. cena: Smartphone - Iphone 7 128 gb v hodnote 489,90 € s DPH,
 2. cena: Smart hodinky – Apple Watch Series 4, 40 mm v hodnote 389 € s DPH,
 3. cena: Elektrická kolobežka– Xiaomi Mi Scooter 2 v hodnote 418,90 € s DPH.

  (ďalej len „Výhra“ alebo spoločne „Výhry“)

  4.4 Výherca bude kontaktovaný Organizátorom emailom odovzdaným pri vyplnení súťažného dotazníka do 5 (piatich) pracovných dní od vyhodnotenia Súťaže. Ak Výherca neodpovie najneskôr do 5 kalendárnych dní emailom s doručením korešpondenčnej adresy pre zaslanie Výhry (adresa musí byť v rámci Slovenskej republiky), Výhra bude udelená vyžrebovanému náhradníkovi.

4.5.Výhra bude odovzdaná Výhercovi doručením prostredníctvom poštového doručovateľa alebo kuriéra na adresu určenú Výhercom a oznámenú Organizátorovi.

4.6. Ak Výherca neoznámi Organizátorovi svoje kontaktné údaje (adresu pre zaslanie Výhry), nebude Výhra udelená a bude udelená náhradníkovi (za predpokladu splnenia podmienok uvedených v týchto Pravidlách). Výhry budú Organizátorom zaslané Výhercom (náhradníkom) do 30 dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá výlučne Výherca.

4.7. Organizátor nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom.

4.8. Na Výhru nie je právny nárok. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani poskytnúť alternatívne plnenie v peniazoch. Akékoľvek zobrazenie Výhier v marketingových alebo iných reklamných materiáloch je ilustračné.

Článok 5
Vylúčenie Súťažiaceho

5.1. Organizátor si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho (alebo Výhercu a neudeliť Výhru), ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá.

5.2.  Organizátor zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:

 1. svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);
 2. zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby;
 3. zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;
 4. pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami.

5.3 Rozhodnutie Organizátora o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. Ak Organizátor rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Organizátorovi alebo uhradiť Organizátorovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

Článok 6
Osobné údaje

6.1. Súťažiaci berie na vedomie, že Organizátor ako prevádzkovateľ, bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a email pre účely:

 1. prevádzkovania a zlepšovania súťaže,
 2. komunikácie so Súťažiacim,
 3. splnenia zákonných povinností a zabezpečenia súladu s týmito podmienkami.

6.2. Organizátor bude navyše spracúvať aj doručovaciu adresu Súťažiaceho, ktorý sa stane Výhercom, za účelom doručenia Výhry.

6.3. Osobné údaje Súťažiacich budú spracúvané počas celej doby trvania Súťaže. Účasť v Súťaži nie je možná bez súčasného spracúvania vyššie uvedených osobných údajov Súťažiaceho. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú spracúvané len za vyššie uvedeným účelom.

6.4. Organizátor týmto informuje Súťažiaceho o jeho práve na informácie v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, práve na prístup k jeho osobným údajom, na žiadosť o opravu alebo vymazanie (najmä nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov) jeho osobných údajov, práve na vysvetlenie od Organizátora v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, ak Súťažiaci zistí alebo sa domnieva, že Organizátor spracúva jeho osobné údaje v rozpore s jeho súkromím alebo osobným životom alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi (najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a práve na nápravu v prípade blokovania, opravy alebo vymazania osobných údajov. Týmto nie je dotknuté právo Súťažiaceho na podanie sťažnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6.5. Osobné údaje Súťažiaceho poskytnuté Organizátorovi musia byť pravdivé a aktuálne a v prípade ich zmeny, je Súťažiaci povinný informovať Organizátora bez zbytočného odkladu. Ak budú osobné údaje Súťažiaceho neaktuálne, ich účel bol splnený a Súťažiaci o ich neaktuálnosti Organizátora informoval, osobné údaje budú vymazané.

6.6. Osobné údaje budú vymazané najneskôr 6 mesiacov po skončení Súťaže.

6.7. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zbierania, spracúvania alebo použitia osobných údajov Súťažiaceho, je Súťažiaci oprávnený kontaktovať Organizátora prostredníctvom emailovej adresy: CE.DPO@tesco-europe.com

Článok 7
Záverečné ustanovenia

7.1. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži (riadnym a úplným vyplnením dotazníka uvedeného v článku 3) udeľuje Organizátorovi súhlas so znením týchto Pravidiel.

7.2. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Organizátora nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.

7.3.Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Organizátora namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

7.4. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá vrátane obdobia trvania Súťaže, alebo Súťaž predčasne ukončiť.

7.5. Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

7.6. Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa Súťaže a jej priebehu je možné zaslať Organizátorovi na e-mailovú adresu otazky@tesco.com kedykoľvek počas trvania Súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté.

7.7.  Rozhodnutie Organizátora o sťažnosti sa považuje za konečné. Pravidlá súťaže sú k dispozícii v písomnej forme na Mieste konania Súťaže.

TESCO STORES SR, a.s.
V Bratislave dňa 06. 11. 2019

Tipy na najlepšie vianočné nákupy


Nakupujte pohodlne online a strávte viac času so svojimi najbližšími. Inšpirujte sa krásnymi vianočnými darčekmi, pozrite si najaktuálnejšiu ponuku plnú akcií a nakúpte si všetko potrebné, nech ste kdekoľvek. Majte Vianoce také, aké ich máte radi.

Posledné kusy ozdôb, stromčekov, svetielok, vianočných baliacich papierov a tašiek až do -60 %

Posledné kusy ozdôb, stromčekov, svetielok, vianočných baliacich papierov a tašiek až do -60 %

Tipy na najlepšie vianočné nákupy

Pozrite si celú ponuku v našich letákoch a katalógoch

Pozrite si celú ponuku v našich letákoch a katalógoch

Letáky a katalógy

Oslávme spolu chvíle plné radosti

Oslávme spolu chvíle plné radosti

Nakúpte si všetko potrebné na silvestrovskú párty online.
Nakúpte si všetko potrebné na silvestrovskú párty online.
Tesco Online nákupy

Niečo na inšpiráciu?

Vieme, že máte veľa receptov aj nápadov, ale inšpirácie nie je nikdy dosť. Pozrite si naše recepty a inšpirácie pre vás a pripravte si niečo nové.