Podmienky používania webovej stránky

 1. Podmienky používania

  1. Všeobecné ustanovenia

   Prevádzkovateľom webovej stránky www.hellotesco.sk je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 366/B (ďalej len ako „Tesco“ alebo „Prevádzkovateľ“), ktorý je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov, oprávnený vykonávať vlastnícke právo k tejto stránke.


   Táto webová stránka je primárne určená pre členov vernostného programu Tesco Clubcard, ktorý prevádzkuje Tesco. Tieto Podmienky používania webovej stránky, spolu s Pravidlami ochrany súkromia a cookies, ako aj so Všeobecnými podmienkami Clubcard (ďalej len ako „Podmienky“), sa uplatnia na vzťah medzi Vami, ako užívateľom webovej stránky a akýchkoľvek subdomén tejto webovej stránky (pokiaľ nie je výslovne ustanovené týmito Podmienkami inak) a spoločnosťou Tesco.


   Prosím, prečítajte si pozorne tieto Podmienky. Prvé použitie tejto webovej stránky je považované za vyjadrenie Vášho súhlasu byť viazaný týmito Podmienkami a konať v súlade s nimi. V prípade, ak nesúhlasíte so znením a záväznosťou týchto Podmienok, mali by ste okamžite prestať používať túto webovú stránku. V súlade s týmito Podmienkami sa za užívateľa považuje akákoľvek tretia strana, ktorá navštívi alebo použije webovú stránku, ktorá (i) nie je zamestnanec Prevádzkovateľa a nekoná v rámci pracovnoprávneho vzťahu, alebo (ii) neposkytuje služby Prevádzkovateľovi v súvislosti s prevádzkou webovej stránky a nepoužíva webovú stránku na tento účel (ďalej len ako „Užívateľ“).

  2. Práva duševného vlastníctva a spôsob používania

   Webová stránka a všetok jej obsah, vlastnosti a funkcie (vrátane, nie však len, všetky informácie, software, texty, obrázky, fotografie, videá, zvukové súbory a ich dizajn, výber a dispozícia) sú vlastníctvom Prevádzkovateľa, jeho poskytovateľov licencií alebo iných poskytovateľov týchto materiálov a sú chránené autorským právom, ochrannou známkou, patentom, obchodným tajomstvom a inými právami duševného vlastníctva alebo inými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany vlastníckeho práva.


   Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tento obsah je chránený autorským právom, ochrannou známkou, právom k databáze a inými právami duševného vlastníctva. Nič, čo je uvedené na tejto webovej stránke si nemožno vykladať ako udelenie licencie alebo akéhokoľvek iného práva na použitie ochrannej známky alebo použitie loga zobrazeného na webovej stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.


   Táto webová stránka má byť on-line časopis o životnom štýle, ktorý poskytuje kvalitný obsah, najmä v nasledovných oblastiach: jedlo, deti, zdravý životný štýl a sezónny obsah.


   Užívateľ webovej stránky je oprávnený používať obsah webovej stránky na osobné, nekomerčné účely, a to výlučne nasledovným spôsobom:


         -      vypĺňanie a aktualizovanie registračného formulára, čítanie alebo zdieľanie článkov a používanie on-line funkcií webovej stránky (ďalej len ako „Činnosť Užívateľa“).


   Reprodukovať, upravovať, kopírovať, distribuovať alebo používať obsah na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané.


   Užívateľ zároveň nie je oprávnený používať webovú stránku:


         -      akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže poškodiť webovú stránku alebo zabrániť používaniu webovej stránky inou osobou;
         -      akýmkoľvek spôsobom, ktorý je poškodzujúci, v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi, obsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, je hrubý obťažujúci, výhražný alebo inak nevhodný;
         -      na účely vytvorenia, prenosu alebo uchovávania elektronickej kópie obsahu chráneného autorským právom bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka.

  3. Registrácia

   Tým, že sa registrujete ako Užívateľ webovej stránky, budete mať možnosť získať obsah webovej stránky založený na Vašich osobných preferenciách a navyše, pokiaľ ste členom vernostného programu Clubcard a pri registrácii ste poskytli svoje číslo Clubcard, budete mať možnosť získať body Clubcard ako odmenu. Rôzne on-line Činnosti Užívateľov (napr. vyplnenie registračného formulára, čítanie alebo zdieľanie článkov, atď.) bude odmenené Clubcard body v rôznej výške. Užívateľ môže za on-line Činnosti získať najviac 186 Cubcard bodov za jeden mesiac.


   Pri registrácii musí Užívateľ vyplniť aspoň meno, priezvisko, emailovú adresu a názov obľúbeného obchodu Tesco. Vyplnenie čísla Clubcard je nepovinný údaj, avšak je podmienkou pripísania odmeny vo forme Clubcard bodov. Za správnosť a úplnosť informácií uvedených v registračnom formulári zodpovedá Užívateľ. Užívateľ je taktiež povinný informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách v údajoch poskytnutých pri registrácii za účelom zabezpečenia efektívnej komunikácie s Užívateľom.


   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť registráciu s okamžitým účinkom v riadne odôvodnených prípadoch alebo v prípade porušenia týchto Podmienok.


   Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa uvedenú na začiatku týchto Podmienok alebo na emailovú adresu: otazky@sk.tescoeurope.com. V prípade, ak tak Užívateľ urobí, je povinný okamžite prestať používať webovú stránku. Zrušením alebo pozastavením registrácie nie sú dotknuté práva vyplývajúce z platných právnych predpisov.

  4. Súkromie a pravidlá cookies

   Používanie webovej stránky, vrátane registrácie, sa riadi Pravidlami ochrany súkromia a cookies a Všeobecnými podmienkami Clubcard, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok.


   Pre zobrazenie Pravidiel ochrany súkromia a cookies, prosím, kliknite na nasledovný link: https://tesco.sk/ochrana-sukromia/ a pre zobrazenie Všeobecných podmienok Clubcard, prosím, kliknite na nasledovný link: https://tesco.sk/sluzby-a-znacky/tesco-znacky/clubcard/vseobecnepodmienky-clubcard/.

  5. Dostupnosť webovej stránky a obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

   Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používaním tejto webovej stránky a ďalším použitím jej obsahu. Všetky on-line nástroje, služby alebo informácie poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky sú poskytované „tak ako sú“ a na základe dostupnosti. Prevádzkovateľ nezaručuje, že služby poskytované prostredníctvom webovej stránky budú bez akýchkoľvek vád. V najširšom rozsahu povolenom zákonom, Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky (výslovné alebo predpokladané) vhodnosti na určitý účel, správnosti informácií, kompatibility a uspokojivej kvality. Prevádzkovateľ nie je povinný aktualizovať informácie na webovej stránke.


   Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie na to, aby zabezpečil, že webová stránka je bezpečná, neobsahuje vírusy, chyby a iný škodlivý softvér, avšak v tejto súvislosti neposkytuje žiadnu záruku. Užívatelia sú zodpovední za zabezpečenie ich osobných údajov a ich počítačov. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek poruchu alebo nedostupnosť webovej stránky. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu Užívateľom vzniknúť v súvislosti s používaním webovej stránky.


   Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za reklamu a rôzne formy reklamných aktivít realizované treťou stranou prostredníctvom webovej stránky. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá ani za obsah webových stránok tretích strán, ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom webovej stránky.


   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo webovú stránku zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť čiastočne alebo v celom rozsahu, vrátane, nie však len, v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, pokiaľ nie je uvedené inak. Tieto Podmienky sa vzťahujú aj na používanie zmenenej webovej stránky, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.


   Obsah článkov reprodukovaných na tejto webovej stránke spolu so všetkými sprievodnými informáciami sú len informatívne a v žiadnom prípade nenahrádzajú odbornú lekársku pomoc, usmernenia a odbornú starostlivosť. Spoločnosť Tesco nezaručuje presnosť, úplnosť alebo užitočnosť informácií uvedených v článkoch alebo sprievodných informáciách. Užívatelia pri čítaní článkov nesmú spoliehať na informácie alebo názory vyjadrené ako alternatíva alebo náhrada za poradenstvo od lekára. Názory vyjadrené v článkoch a sprievodných informáciách sú názory konzultovaných tretích strán za účelom poskytnutia informácií o problémoch, ktoré sú v nich riešené, a nie sú a nemôžu byť považované za konečné alebo jednoznačné lekárskej názory. Názory, pripomienky, závery a odporúčania vyjadrené v článkoch a sprievodných informáciách nemusí nevyhnutne odrážať názory spoločnosti Tesco.

  6. Záverečné ustanovenia

   Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Zmenené Podmienky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na webovej stránke. Pre aktuálnu verziu by Užívatelia mali pravidelne sledovať tieto Podmienky.


   V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na Prevádzkovateľa na emailovej adrese: otazky@sk.tesco-europe.com.


   Tieto Podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia.


   V Bratislave dňa 5.3.2018