icon_search

  Slovník pojmov

  • Akontácia

   e čiastočná platba vopred v prípade čerpania úveru alebo leasingu. Ide o prvú, väčšinou navýšenú platbu. Je uvádzaná v percentách z celkovej ceny zadováženej veci. Spravidla sa pohybuje od 10 % vyššie.
  • Bankomat (ATM)

   je peňažný výdajový automat na vyplatenie hotovosti prostredníctvom platobnej karty.
  • Bezhotovostná platba

   je platba iným spôsobom než hotovosťou, napr. prostredníctvom platobnej karty u obchodníka, prevodom peňazí pomocou internetového bankovníctva (trvalý príkaz nastavený na mesačné splátky) a pod.
  • Bezúčelový (neúčelový) úver

   je druh spotrebiteľského úveru, ktorý môže klient využiť na ľubovoľný účel, nečerpá ho na financovanie konkrétneho tovaru alebo služieb. Ide napríklad o hotovostný úver.
  • Bezúročné obdobie

   je výhodou kreditných kariet, vďaka ktorým nemusí klient zaplatiť žiadne peniaze navyše. Pokiaľ behom tohto časovo obmedzeného obdobia zaplatí klient všetky vyčerpané peniaze, neplatí žiaden úrok. Kreditné karty Home Credit majú bezúročné obdobie až 51 dní.
  • Blokácia karty

   je proces, ktorým sa znemožní používanie platobnej karty. Karta je teda blokovaná pre všetky platobné transakcie i výbery z bankomatu. Blokáciou karty sa zabraňuje jej zneužitiu potom, ako klient kartu stratil, alebo mu ju niekto odcudzil.
  • Bonita

   je schopnosť dlžníka plniť si svoje finančné záväzky. V podnikaní tzv. profesijnej bonite určuje schopnosť firmy dosahovať určitý štandard produktov (služieb, výrobkov).
  • Clubcard kreditná karta

   je kreditná karta s výhodným systémom benefitov. Za každé minuté euro získajú jej držitelia bod, za euro minuté v Tesco obchodoch získajú až dva body. Za 100 získaných bodov sa odpočíta z platby v Tesco obchode jedno euro. Zavedenie Clubcard kreditnej karty je zadarmo, bez poplatkov je aj jej vedenie v prípade aktívneho používania. Medzi jej základné funkcionality patrí bezúročné období v dĺžke až 51 dní, ktoré patrí k najdlhším na trhu. S Clubcard kreditnou kartou je možné platiť nielen v maloobchode na Slovensku a v zahraničí, ale aj vyberať hotovosť z bankomatu kdekoľvek na svete.
  • Čerpanie úveru

   je odpisovanie peňažných prostriedkov z účtu klienta potom, čo uskutočnil transakciu.
  • Dĺžka úveru

   vyjadruje dohodnutú dobu, v rámci ktorej bude klient úver splácať. Tento parameter úveru je zakotvený v zmluve. Výnimkou je revolvingový úver, ktorého dĺžku nemožno vopred určiť.
  • Disponibilný zostatok

   je objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii pre čerpanie úveru. Je to úverový rámec znížený o čiastku z už uskutočnených transakcií. Disponibilný zostatok sa každou mesačnou i mimoriadnou splátkou zväčšuje. Napr. ak je úverový rámec 400 € a klient si už kúpil tovar za 300 €, disponibilná čiastka je 100 €.
  • Dlh

   je záväzok - povinnosť určitej osoby (klienta) plniť (napr. zaplatiť) inej osobe (veriteľovi).
  • Dlžník

   je fyzická alebo právnická osoba, ktorej finančná inštitúcia poskytla úver. Táto osoba je na základe úverovej zmluvy povinná pôžičku splatiť (vrátane úrokov, prípadne úrokov z oneskorenia, poplatku z oneskorenia a pod.)
  • Doklad totožnosti

   je nutný k vybaveniu formalít spojených s úverom. Žiadateľ vždy predkladá platný občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti. Home Credit akceptuje platný vodičský preukaz alebo cestovný pas, rodný list alebo platný zbrojný preukaz.
  • Držiteľ karty

   je majiteľ karty, ktorý je ako jediný oprávnený kartu používať.
  • Embosovaná platobná karta

   je karta, na ktorej je reliéfne (vystúpenou tlačou) uvedené meno majiteľa karty a jej číslo. Možno ju použiť v tzv. imprinteroch, čo sú obchodné terminály zvané "žehlička".
  • Hotovostný úver

   je spotrebiteľský bezúčelový úver, ktorý slúži k nadobudnutiu akéhokoľvek druhu tovaru či služby a je klientovi vyplácaný v hotovosti alebo na bežný účet.
  • Istina úveru

   je objem prostriedkov, ktoré si klient požičal. Nesplatenou istinou je zostávajúca čiastka bez budúcich úrokov, ktorú klient veriteľovi ešte neuhradil.
  • Inkaso

   je pokyn k prevedeniu platby z účtu klienta. Zvolenie k platbe dáva finančnej inštitúcii subjekt, ktorý je k majiteľovi účtu v postavení veriteľa. Touto formou sa obvykle hradia pravidelné platby (napr. pravidelné mesačné splátky a pod.).
  • Kreditná karta

   je moderný platobný prostriedok, ktorým je možné nakupovať, vyberať hotovosť z bankomatu apod. Každá transakcia kartou znamená čerpanie úveru od spoločnosti, ktorá kartu vydala. Ten je klient potom povinný splatiť v dohodnutom termíne.
  • Mesačné splátky

   začína klient splácať, hneď ako čerpá úver. Ide buď: - o pevne danú čiastku (uvedenú v úverovej zmluve) - alebo percento z úverového rámca na revolvingovom úvere - prípadne percento z vyčerpanej čiastky pri kreditnej karte Napr. ak je úverový rámec 1 000 € a splátka je 4 % z úverového rámca, potom mesačná splátka činí konštantných 40 €.
  • Mimoriadna splátka

   mesačná splátka sa dá kedykoľvek bez ďalších poplatkov zvýšiť o mimoriadnu splátku, ktorá zvyšuje disponibilnú čiastku a znižuje úverové zaťaženie klienta.
  • Neúčelový (bezúčelový) úver

   je druh spotrebiteľského úveru, ktorý môže klient využiť na ľubovoľný účel, nečerpá ho len na financovanie konkrétneho tovaru alebo služieb. Ide napríklad o hotovostný úver.
  • Nezaistený úver

   nie je zaistený zálohou majetku, ručením a ani iným spôsobom. Finančná inštitúcia tento úver poskytne iba na základe ohodnotenia bonity zákazníka. K splácaniu úveru sa dlžník zaväzuje podpisom úverovej zmluvy
  • Nákup na splátky

   je forma spotrebiteľského účelového úveru, ktorým je možné financovať tovar alebo služby i bez potrebnej hotovosti. Nákup na splátky s Home Creditom môžu klienti využiť na zhruba 3 500 obchodných miestach po celej Slovenskej republike.
  • Nulové navýšenie

   je zvláštny prípad predaja na splátky, kedy sa súčet splátok a akontácia rovná zadováženej hodnote veci. To znamená, že klient zaplatí rovnakú čiastku, ktorú si požičal (neplatí žiadne úroky ani poplatky). Navyše môže hradiť napr. poistenie úveru.
  • p. a.

   (z lat. per annum, ročne, za rok) – pri úvere značí úrokovú sadzbu za jeden rok. V prípade, že splátkové obdobie je kratšie ako jeden rok, delí sa úroková sadzba p. a. počtom týchto období v roku. Napríklad, za tri mesiace je to úrok p. a. delený štyrmi.
  • p. m.

   (z lat. per mensis, mesačne, za mesiac) – pri úvere označuje mesačnú úrokovú sadzbu.
  • Penále

   sú peňažný postih (pokuta), ktoré platí odberateľ alebo dodávateľ postihnutému subjektu, ak nedodrží dohodu alebo právny predpis. Nárok na penále vyplýva spravidla zo zákona.
  • PIN

   (personal identification number) je osobné identifikačné číslo, ochranný prvok platobných kariet. Používa sa spravidla pri výbere hotovosti z bankomatu a pri platbe u obchodníka.
  • Platobná (banková) karta

   e moderný platobný nástroj, ktorý nahradzuje hotovosť a umožňuje zákazníkovi prístup k peniazom na účte, tj. výber hotovosti z účtu prostredníctvom bankomatov, poprípade bezhotovostné platenie za tovar a služby.
  • Platobná schopnosť

   je schopnosť hradiť práve splatné záväzky voči veriteľovi.
  • Pohľadávka

   predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka.
  • Poistenie

   je vzťah, pri ktorom poisťovňa na seba preberá záväzok, že poistenému zaplatí ujmu, ktorá mu vznikne za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Tento záväzok sa realizuje za úplatu - poistné.
  • Poistenie proti zneužitiu karty

   poskytuje Home Credit ku všetkým kreditným kartám. Okrem finančnej škody vzniknutej zneužitím karty, poskytuje taktiež náhradu škody za stratené, či odcudzené kľúče a osobné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas a povolenie k pobytu pre cudzincov).
  • Poistenie výdavkov

   ponúka Home Credit k nákupu na splátky, hotovostným pôžičkám i kartám. Klientom v prípade straty zamestnania okamžite poskytne finančné prostriedky nielen na úhradu splátok, ale i na prevádzku domácnosti. Peniaze z poistky sú v prípade poistnej udalosti vyplácané klientovi buď priamo na jeho bežný účet, alebo poštovou poukážkou a bez ďalších podmienok sú mu priamo k dispozícii.
  • Poistenie schopnosti splácať

   Bolo v Home Credite poskytované od roku 2006 ku kreditným kartám, spotrebiteľským a hotovostným úverom. Poistné plnenie je v prípade poistnej udalosti vyplatené na úverový účet klienta a znižuje tak jeho pohľadávku voči spoločnosti.
  • Poplatok

   je peňažná čiastka, ktorá je pravidelne (najčastejšie mesačne) vyberaná za určitú službu (v prípade spotrebiteľských úverov napr. poplatok za výber z bankomatu, vedenie účtu, výpis z účtu a pod.)
  • Predčasné splatenie

   je mimoriadne doplatenie celého úveru ešte pred ukončením doby trvania zmluvy. Home Credit zaručuje klientom predčasné splatenie všetkých poskytovaných úverov bez dodatočných poplatkov.
  • Príkazom k úhrade

   požaduje majiteľ účtu od banky prevedenie určitej platby z jeho účtu na účet iného subjektu. Od tohto príkazu je odvodený tzv. trvalý príkaz na úhradu, ktorým sa z účtu prevádza opakovane rovnaká čiastka.
  • Revolvingový úver

   čerpá klient opakovane prostredníctvom úverovej karty, na ktorej má dohodnutý určitý finančný limit. Každým nákupom sa táto suma znižuje, každou splátkou sa naopak prostriedky na nákup ďalšieho tovaru na úver zvyšujú.
  • RPMN

   (ročná percentuálna miera nákladov) je číslo, ktoré má umožniť spotrebiteľovi lepšie vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť poskytovaného úveru. RPMN udáva percentuálny podiel z dlžnej čiastky, ktorý musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie jedného roka v súvislosti so splátkami, správou a ďalšími výdajmi spojenými s čerpaním úveru.
  • Ručením

   rozumieme povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, že tak neučiní dlžník. Ručenie nie je zaisťovacím vzťahom medzi dlžníkom a veriteľom, ale medzi veriteľom a treťou osobou - ručiteľom.
  • Ručiteľom

   je osoba poskytujúca ručenie (berie na seba voči veriteľovi záväzok, že pohľadávku uhradí, pokiaľ tak neučiní klient).
  • SOLUS

   je záujmové nebankové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je v rámci tzv. zodpovedného úverovania prispievať k prevencii zadlžovania klientov, k prevencii rastu počtov dlžníkov, prispievať k zvyšovaniu vymáhateľnosti zostávajúcich dlhov po splatnosti a znižovať potenciálne finančné straty veriteľov. Solus spravuje databázu neplatičov členských spoločností. Home Credit je jeden zo zakladajúcich členov.
  • Splátka

   je peňažná čiastka, časť úveru spolu s príslušnými úrokmi a poplatkami, ktorú klient pravidelne poukazuje veriteľovi, a tak spláca úver.
  • Splátkový kalendár

   je stanovený postup splácania úveru, časový rozvrh splácaného úveru.
  • Splatnosť

   je dopredu dohodnutá doba, behom ktorej sa klient zaviazal splatiť úver.
  • Spotrebiteľský úver

   je úver poskytovaný súkromným osobám a domácnostiam na nákup spotrebných predmetov, služieb, zadováženie alebo stavbu bytu, domu a pod. Najčastejšie sa používajú úvery revolvingové (poskytované formou úverového rámca k bežnému účtu klienta), úvery splátkové (charakteristické pravidelným splácaním úveru vrátane úrokov) a hypotekárne úvery (dlhodobé úvery slúžiace na financovanie, kúpu či vybudovanie bytu alebo rodinného domu).
  • Transakcia

   je prevedenie platby za nákup tovaru platobnou kartou klienta alebo výber hotovosti z bankomatu.
  • Trvalým príkazom

   dáva majiteľ účtu zvolenie banke k prevádzaniu a zúčtovaniu opakujúcich sa platieb.
  • Upomienka

   je výzva klientovi, aby uhradil splátku, ktorá nebola veriteľovi v termíne doručená. Najčastejšie je zasielaná poštou.
  • Variabilný symbol

   je maximálne desaťmiestny údaj uvádzaný na príkazoch k zúčtovaniu. Slúži k identifikácii platby pre účastníkov platobného styku - ide o správu pre príjemcov platby (v Home Credite sa ako variabilný symbol používa číslo úverovej zmluvy).
  • Veriteľ

   je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca spotrebiteľský úver v rámci svojej obchodnej, či inej podnikateľskej činnosti alebo združenia takýchto osôb.
  • Výpis z úverového účtu

   je doklad, ktorý držiteľ dostáva pravidelne každý mesiac, hneď ako začne čerpať úver. Na výpise je uvedená výška mesačnej splátky, počiatočný stav účtu, pohyby v mesiaci a disponibilný zostatok.
  • Výška úveru

   je čiastka, ktorú si klient požičal od veriteľa. Počas toho, ako úver spláca, sa jeho výška postupne znižuje.